Tại Kết luận thanh tra số 815, ngày 5/10/2022, đoàn thanh tra đã ghi nhận trong thời gian qua, UBND huyện Bạch Thông đã nỗ lực huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư để triển khai, thực hiện đầu tư được nhiều công trình trên địa bàn.

Các công trình được đầu tư khi đưa vào khai thác phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Củng cố được niềm tin của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. Các dự án đầu tư khi đưa vào khai thác đáp ứng mục tiêu đề ra của dự án. Việc tổ chức thực hiện và sử dụng nguồn vốn trong quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền quyết định…

Các công trình được thanh tra đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó có 20/22 công trình đã được quyết toán vốn đầu tư, 2 công trình đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán chuyển sang phòng tài chính thẩm tra quyết toán theo quy định. Hiện trạng các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng phát huy được tính hiệu quả, đạt được mục tiêu của dự án.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết luận cũng nêu rõ quá trình triển khai thực hiện các công trình tại huyện Bạch Thông còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Xác định cấp địa hình trong công tác khảo sát không đúng với thực tế; áp sai mã hiệu định mức, sai nội dung công việc đối với công tác vận chuyển vật liệu; đưa thêm nội dung công việc khi không cần yêu cầu bắt buộc đối với công trình có qui mô tương ứng; trùng lặp chi phí đã được tính trong nội dung công việc liên quan; tính toán tăng sai giá trị đối với một số nội dung công việc; thi công, lắp đặt một số hạng mục công việc không đúng với hồ sơ được duyệt.

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng chỉ ra việc để xảy ra các thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án, trách nhiệm chung thuộc về UBND huyện Bạch Thông và trực tiếp thực hiện vai trò chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện. 

Để xảy ra các sai phạm trong quá trình tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế, dự toán của 13 công trình và nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng với thực tế thi công tại 5 công trình, chất lượng công trình như đã nêu ở trên, trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu, các cá nhân được giao trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng ở các thời kỳ xảy ra sai phạm và các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế… trực tiếp tham gia.

Từ những kết quả trên, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn yêu cầu UBND huyện Bạch Thông tổ chức thu hồi nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện giảm trừ khi phê duyệt quyết toán số tiền vi phạm. 

Đề nghị UBND huyện Bạch Thông, trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án, cần chú trọng, xem xét nhà thầu có năng lực về kinh tế, kỹ thuật, đặc biệt là nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, đồng thời áp dụng các quy định hiện hành để hạn chế các nhà thầu thiếu coi trọng trách nhiệm nghề nghiệp khi thực hiện công tác chuyên môn.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại mà đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở. Thu hồi, điều chỉnh (giảm trừ khi quyết toán) các khoản tiền sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra theo đúng quy định.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị UBND huyện Bạch Thông tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân đã để xảy ra những tồn tại, sai sót nêu trên theo quy định hiện hành, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Trung Hà