Theo Kết luận thanh tra số 569/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015 đến hết 2019, trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tổng số giấy chứng nhận đã cấp là 15.196 giấy với tổng diện tích là 4.037.767,50m2, trong đó đất ở đô thị 10.573 giấy với diện tích 2.706.753,25m2, đất ở nông thôn 4.623 giấy, diện tích 1.331.014,25m2.

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 204 hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện, đã được UBND thị xã Kinh Môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND thị xã chưa thực hiện cắm mốc giới hành lang giao thông các tuyến đường do UBND thị xã quản lý làm căn cứ xác định chỉ giới để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất. 204 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đúng quy định.

Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ghi chưa đầy đủ các nội dung theo quy định như tài sản gắn liền với đất, những giấy tờ kèm theo. Biên bản xác định hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do UBND xã, phường lập là chưa đúng quy định.

Qua kiểm tra 37 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thấy: Giấy chứng nhận chưa phân tích, nêu rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất làm căn cứ cấp giấy chứng nhận; 13 hồ sơ cấp bổ sung tài sản UBND xã, phường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chưa xác định tài sản gắn liền với đất xây dựng trên đất ở hay đất khác.

Đối với 18 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, sau khi tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy trình chuyển mục đích sử dụng đất nhưng lại chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là chưa đúng quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2, Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Tài nguyên và Môi trường khi trình Chủ tịch UBND thị xã ban hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất chưa ghi căn cứ vào quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước đó.

Ngoài ra, hàng chục trường hợp giấy chứng nhận ghi đất vườn thừa hợp pháp và ghi thời hạn sử dụng lâu dài là chưa đúng quy định và không xác định vị trí đất trồng cây lâu năm trong giấy chứng nhận. Sơ đồ thửa đất không thể hiện vị trí trồng cây lâu năm.

Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã và UBND xã, phường lập là chưa đúng quy định và hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở Khu dân cư dịch vụ thương mại văn hoá thể thao Minh Tân, khu dân cư cụm công nghiệp Hiệp Sơn có xác nhận của UBND phường và chủ dự án là không đúng quy định. Đối với 14 hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, sơ đồ mốc giới thửa đất và tài sản trên đất do cán bộ địa chính và UBND xã, phường lập không đúng. 1 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cấp bổ sung tài sản chưa xin ý kiến của Phòng Quản lý đô thị.

Qua thanh tra phát hiện, 10 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có biên bản không nêu rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất qua các thời kỳ tại phường Thất Hùng, xã Thượng Quận, phường An Sinh, phường Phú Thứ. 6 hồ sơ, sơ đồ thửa đất không thể hiện vị trí đất vườn thừa, đất trồng cây lâu năm. 12 hồ sơ sơ đồ thửa đất không thể hiện vị trí đất vườn thừa hợp pháp...

Về quản lý phôi giấy chứng nhận, số phôi chưa được huỷ lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã, tuy nhiên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã chưa xây dựng kế hoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận, đối chiều thường xuyên số phôi hỏng để bàn giao lưu trữ theo quy định.

Hoàng Long