NXB hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

NXB thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm sách trong nước và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ, quyên góp, từ thiện đối với các địa phương gặp khó khăn.

Những việc làm được ghi nhận

Theo kết luận, NXB TT&TT chấp hành nghiêm túc Quyết định số 958/QĐ-TTra ngày 09/12/2019 của Chánh Thanh tra Bộ TT&TT, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

NXB đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động xuất bản, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định.

Thực hiện đúng quy định về đăng ký xuất bản và nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, cơ bản chấp hành đúng các quy định về liên kết xuất bản xuất bản phẩm.

Thực hiện quy trình biên tập cơ bản chặt chẽ, nghiêm túc.

Thực hiện đúng quy định về lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về xuất bản.

Một số nội dung chấp hành chưa đúng quy định

05 xuất bản phẩm (số 1, 14, 23 Phụ lục 1; số 1, 2 Phụ lục 2) ghi không đúng, không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm, chưa thực hiện đúng quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều 27 Luật Xuất bản; điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT.

05 xuất bản phẩm (số 1, 2, 4, 5 và 6 Phụ lục 2) hồ sơ lưu giữ không đầy đủ văn bản chấp thuận của các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản.

05 xuất bản phẩm (số 14, 18, 19, 20, 28 Phụ lục 1), Giám đốc NXB ủy quyền cho phụ trách chi nhánh ký hợp đồng liên kết xuất bản; 07 xuất bản phẩm (số 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 Phụ lục 1) Giám đốc NXB ủy quyền cho phụ trách chi nhánh ký quyết định phát hành chưa thực hiện đúng quy định tại các điểm đ và h khoản 1 Điều 18 Luật Xuất bản.

29 hợp đồng liên kết xuất bản (số 1 đến 24 Phụ lục 1; số 2, 3, 4, 14 và 15 Phụ lục 3) ghi thiếu một trong các thông tin: Hình thức liên kết xuất bản, trách nhiệm của đối tác liên kết trong việc chấp hành các quyết định của Giám đốc NXB về việc đình chỉ phát hành, thu hồi, tiêu hủy xuất bản phẩm, chưa thực hiện đúng quy định tại các khoản 3 và 5 Điều 7 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT; 03 hợp đồng liên kết xuất bản (số 25, 26, 27 Phụ lục 1) chỉ ký hợp đồng nguyên tắc, không ký hợp đồng chi tiết, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Luật Xuất bản; liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với Công ty Cổ phần Bạch Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Sống chưa đủ điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản.

Ký hợp đồng in 03 xuất bản phẩm (số 2, 6, 10 Phụ lục 1) với Công ty TNHH in sông Hồng, Công ty Cổ phần Thương mại mỹ thuật MTM Hà Nội không có giấy phép hoạt động in, Công ty TNHH In và Thương mại Châu Anh chưa thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Xuất bản; Ký hợp đồng in 06 xuất bản phẩm (Phụ lục 2) với Công Ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh sau khi in, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Xuất bản.

Xuất bản phẩm (số 14 Phụ lục 1) quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo; quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất tại Nhật Bản gồm: Fukujyusen, Kentoushi, Ichoha Ekisu Plus, The Goutto, Shuen nhưng các sản phẩm này chưa được đăng ký công bố sản phẩm tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, vi phạm điểm đ khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo.

Phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng Biên tập NXB theo quy định của Luật Xuất bản

Qua kết luận, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT yêu cầu NXB nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, liên kết xuất bản và hoạt động phát hành xuất bản phẩm; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động xuất bản của NXB.

Tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, Tổng Biên tập NXB quy định tại Điều 18 Luật Xuất bản.

Rà soát, chấn chỉnh hoạt động xuất bản của NXB, đảm bảo: Lưu giữ đầy đủ hồ sơ xuất bản; ghi thông tin đầy đủ, chính xác trên xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản. Thực hiện đúng quy định về việc ký hợp đồng liên kết xuất bản, ký hợp đồng in theo quy định tại Điều 23, Điều 31 và Điều 33 Luật Xuất bản. Liên kết xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử với các đối tác có Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết xuất bản của các đối tác liên kết, đảm bảo xuất bản phẩm liên kết phát hành đúng các quy định của pháp luật về xuất bản.

Đáng chú ý, phải thu hồi, chỉnh sửa, hoàn thiện các thủ tục trước khi phát hành các xuất bản phẩm: 14, 26, 27 và 28 Phụ lục 1.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT cũng đưa ra nhiều yêu cầu đối tác liên kết và các công ty in, cụ thể: Công ty Cổ phần Bạch Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Sống hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản.

Công ty Cổ phần Bạch Minh, Tạp chí Tiếp thị và Gia đình, Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Vân Ly nghiêm túc chấp hành các quy định về phát hành xuất bản phẩm liên kết xuất bản, chỉ phát hành khi có quyết định phát hành của Giám đốc NXB theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 23 Luật Xuất bản.

Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh thực hiện ký hợp đồng in khi nhận in xuất bản phẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Xuất bản.

Công ty TNHH In và Thương mại Châu Anh thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép hoạt động in theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 195/2013/NĐ-CP.

Xử phạt hành chính nhiều đối tác liên kết

Về biện pháp xử lý, căn cứ báo cáo giải trình của NXB, tinh thần và thái độ hợp tác, cầu thị của lãnh đạo NXB, cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra; nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những sai sót mà đoàn đã chỉ ra, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT yêu cầu NXB nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Đối với các đối tác liên kết, xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Tiếp thị và Gia đình phát hành 02 xuất bản phẩm (số 26, 27 Phụ lục 1) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc NXB theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Vân Ly phát hành 01 xuất bản phẩm (số 28 Phụ lục 1) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc NXB theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Bạch Minh phát hành 07 xuất bản phẩm điện tử (Phụ lục 2) khi chưa có quyết định phát hành của Giám đốc NXB theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Đáng chú ý, tại kết luận, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT kiến nghị Bộ TT&TT có định hướng kế hoạch xuất bản hằng năm của NXB TT&TT để đảm bảo hoạt động xuất bản phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan chủ quản; hạn chế liên kết xuất bản các xuất bản phẩm không liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành TT&TT.

Chỉ đạo NXB TT&TT sớm xây dựng kế hoạch xuất bản sách Nhà nước đặt hàng hàng năm, chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính nhanh chóng thẩm định tờ trình của NXB để kịp thời ban hành quyết định đặt hàng, phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm tạo điều kiện cho NXB có đủ thời gian tổ chức đấu thầu, tổ chức in và thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước để kịp thời đánh giá hiệu quả, điều chỉnh chính sách, pháp luật về sách Nhà nước đặt hàng.

CTV Thành Đông