Theo số liệu, trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019, UBND huyện Đầm Hà và các đơn vị trực thuộc có tổng số 210 D.A, với tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt là 1.062,886 tỷ đồng.

UBND huyện Đầm Hà đã giao Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư 123 D.A, với tổng mức đầu tư được duyệt 985,986 tỷ đồng; Phòng Kinh tế và Hạ tầng 21 D.A, với tổng mức đầu tư được duyệt 21,051 tỷ đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo 46 D.A, với tổng mức đầu tư được duyệt 40,956 tỷ đồng và UBND cấp xã thực hiện 20 D.A với tổng mức đầu tư được duyệt 14,893 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thanh tra 49 D.A (có 24 D.A đã phê duyệt quyết toán hoàn thành; 23 D.A đã lập quyết toán A-B; 2 D.A đang thi công), với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu hơn 193 tỷ đồng. Trong đó, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà quản lý thực hiện 41 D.A; Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý thực hiện 3 D.A; UBND các xã, thị trấn quản lý 5 D.A.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đoàn thanh tra chỉ rõ, có 3 D.A lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chưa đảm bảo quy định về quy cách, mẫu quy định. Hồ sơ dự toán, thiết kế không có tên và chữ ký của người lập, người chủ trì; 2 D.A chưa lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 4 D.A chưa thực hiện đúng và đầy đủ quy định về khảo sát xây dựng.

Cùng với đó, không tổ chức giám sát công tác khảo sát 4 D.A; chưa lập, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát 1 công trình; chưa nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng 2 công trình; hồ sơ mời thầu 3 công trình chưa quy định điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường. Có 1 D.A, nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cử cán bộ không đủ điều kiện năng lực đảm nhận các chức danh chủ nhiệm, chủ trì.

Ngoài ra, có 9 D.A được thanh tra, nhà thầu thi công xây dựng đã cử cán bộ tham gia chỉ huy trưởng công trường khi chưa có chứng chỉ hành nghề; 1 D.A thiết kế bản vẽ thi công chưa được chủ đầu tư xác nhận; 7 D.A thi công chậm tiến độ; nhà thầu thi công chưa trình chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công 3 D.A; chưa lập báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình 2 D.A...

Không chỉ vậy, trong giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa công trình vào khai thác sử dụng, có 19 D.A chủ đầu tư đã lập và trình phê duyệt quyết toán hoàn thành không đảm bảo thời gian theo quy định (15 D.A thuộc Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng; 4 D.A của các xã, thị trấn); 18 công trình chủ đầu tư thực hiện lưu trữ hồ sơ hoàn thành không đầy đủ; 14 công trình công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán còn có sai sót.

Trước những tồn tại, vi phạm trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND huyện Đầm Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan; có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu giảm trừ giá trị quyết toán được phê duyệt gần 155 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán A - B phần xây lắp được lập hơn gần 273 triệu đồng; giảm trừ giá trị thanh toán, tạm ứng đã lập hơn 25,5 triệu đồng.

Trọng Tài