Tại Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr, Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ rõ, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất đã thu tiền học phí cả chương trình học đối với học sinh, sinh viên được nhà trường phê duyệt tạm nghỉ học bảo lưu kết quả để đi thực tập sinh ở nước ngoài. Điều này không đúng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thu học phí nhưng không tổ chức đào tạo ngay mà sẽ đào tạo sau thời gian sinh viên tạm nghỉ 1 năm và nếu sinh viên có nhu cầu. Đồng thời hạch toán toàn bộ số tiền thu được vào doanh thu trong kỳ. Theo Thanh tra Bộ LĐTB&XH, việc làm này chưa đúng quy định tại Điều 6 Luật Kế toán năm 2015 (do không có hoạt động đào tạo tương ứng trong kỳ).

Đoàn thanh tra phát hiện nhà trường giao cho cán bộ, giảng viên trực tiếp thu học phí nhưng lại không có quy định giao nhiệm vụ thu. Trong khi đó, các khoản thu không nộp ngay về quỹ, không hạch toán ngay vào sổ sách kế toán của trường là không đúng quy định tại Điều 13 Luật Kế toán năm 2015.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất đã thu hơn 160,4 triệu đồng từ 19 học viên lái xe là bộ đội xuất ngũ, trong khi đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, là không đúng theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH.

Ngoài ra, nhà trường đã chi tiền mặt cho nhân viên Trung tâm Đào tạo lái xe để chi trả lại tiền đã thu học phí học nghề cho học viên là bội đội xuất ngũ với số tiền hơn 160,4 triệu đồng, nhưng danh sách ký nhận tiền thiếu cơ sở xác định người nhận: ký thay, chữ ký không trùng hồ sơ bộ đội xuất ngũ.

Chi tiền mặt cho nhân viên Trung tâm Đào tạo lái xe để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề năm 2016 số tiền hơn 57,2 triệu đồng không qua bộ phận chức năng mà không có văn bản quy định hoặc giao.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất quy định việc giao khoán cấp nhiên liệu theo định mức cho giáo viên tại Quy chế Chi tiêu nội bộ, tuy nhiên, hồ sơ thanh toán không có cơ sở xác định mức nhiên liệu mỗi giáo viên thực nhận, không có đối chiếu giữa đơn vị cấp nhiên liệu với trường, là hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý, có thể dẫn đến khả năng gây thất thoát tiền mua nhiên liệu.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng cho thấy, nhà trường xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân không bao gồm các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công (thu từ thi lại, học lại, thu ra đề, coi thi, chấm thi, phụ cấp kiêm nhiệm) của công chức, viên chức, người lao động nhận được là không đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất đã buông lỏng quản lý tài chính dẫn đến công nợ phải thu lớn. Cụ thể, nợ tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 7,6 tỷ đồng, nợ tại thời điểm 30/4/2020 là hơn 466,2 triệu đồng, phần lớn là do chưa thu được tiền từ việc giao giáo viên thu học phí học viên học lái xe tại Trung tâm Đào tạo lái xe.

Tại thời điểm thanh tra, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất chưa xây dựng phương án phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, chưa thực hiện phân bổ chi phí quản lý chung cho hoạt động dịch vụ để hạch toán đúng, đủ cho từng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị bộ trưởng kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật hiệu trưởng do chưa thực hiện hết trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến các sai phạm. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính dẫn đến nguy cơ gây thất thoát về tài chính, để viên chức và người lao động có cơ hội sử dụng không đúng quy định các khoản thu, chiếm dụng tiền của người học.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị bộ trưởng kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật kế toán trưởng của trường vì những vi phạm về quản lý sử dụng tài chính. Yêu cầu hiệu trưởng tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các sai phạm.

Yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thực hiện việc thu học phí của học sinh, sinh viên theo đúng quy định của pháp luật khi có phát sinh. Dừng ngay việc giao cán bộ, giáo viên trực tiếp thu tiền học phí của học sinh, sinh viên. Thực hiện việc thu nộp học phí theo đúng quy định của pháp luật về tài chính. Có biện pháp thu lại toàn bộ số tiền mà giáo viên đã thu từ học sinh, sinh viên mà chưa nộp về trường để nộp về bộ phận tài vụ của trường.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất rà soát, xác minh lại những trường hợp học viên là bộ đội xuất ngũ đã nhận tiền, nếu phát hiện có sai phạm trong việc chi trả cho đối tượng thụ hưởng phải thu hồi và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Hoàn thiện chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật và không để phát sinh sai phạm tương tự.

Bên cạnh đó, rà soát, xác minh số nhiên liệu thực tế giáo viên dạy lái xe đã sử dụng, đảm bảo phản ánh đúng thực tế sử dụng. Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa nhiên liệu giáo viên thực nhận với thực tế thanh toán, tiến hành thu hồi, xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đồng thời xây dựng, ban hành phương án phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí quản lý chung cho hoạt động dịch vụ để hạch toán đúng, đủ cho từng hoạt động theo quy định.

Phương Anh