Kết luận thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện không thực hiện công tác đấu thầu đối với 2 gói thầu “nẹp vít phẫu thuật” và “vật tư y tế tiêu hao” được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phê duyệt tại Quyết số 398/QĐ-LĐTBXH là không thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu.

Tương tự, gói thầu mua sắm “nẹp vít phẫu thuật” và “vật tư y tế tiêu hao” theo Quyết định số 1105/QĐ-LĐTB&XH ngày 7/8/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, tại mục 5, Chương III hồ sơ mời thầu quy định nội dung “gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập…”, không đúng với Quyết định số 1105/QĐ-LĐTBXH. Biên bản đóng thầu, mở thầu không có chữ ký của các nhà thầu tham gia lễ đóng thầu, mở thầu là không đúng quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện không xếp hạng nhà thầu theo điểm c Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Không thương thảo hợp đồng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (thương thảo hợp đồng sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kết quả gói thầu).

Đối với gói thầu bảo trì công trình xây dựng theo Quyết định số 1777/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Bệnh viện không lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Không thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 63/2014 của Chính phủ (lựa chọn nhà thầu trên cơ sở báo giá). Biên bản nghiệm thu không xác định nội dung công việc sửa chữa, không đánh giá chất lượng hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa, không kết luận nghiệm thu theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đồng thời, không công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại khoản 4, Điều 55, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện đơn vị lập dự toán không sát với thực tế, không loại trừ chi phí đã được tính trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, dẫn đến việc phân bổ và giao dự toán chưa phù hợp. Cụ thể, tại thời điểm 30/10/2018, Bệnh viện lập dự toán ước chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2018 là gần 19 tỷ đồng, thực tế là hơn 11,2 tỷ đồng. Ước chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2019 là hơn 19,1 tỷ đồng, thực tế là hơn 9,1 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, đối với việc sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là người có công, trẻ em và người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bệnh viện rút dự toán không khớp với các hạng mục được phép chi là chưa đảm bảo điều kiện thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Năm 2019, Bệnh viện đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách cấp để chi nội dung chi đã được cơ cấu trong giá dịch vụ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 37/2018/TT-BYT, Điều 3, Thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế số tiền hơn 316,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện liên kết với nhà thuốc bệnh viện (do bà Lê Thị Thường làm chủ) tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo cung ứng thuốc cho bệnh nhân đến khám và điều trị chưa đúng quy định.

Bệnh viện không thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định tham gia vào hoạt động liên kết theo quy định tại khoản 2, Điều 13, Điều 16, Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Không thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả với tất cả các đối tượng là chưa phù hợp với pháp luật về quản lý tài sản, tài chính.

Bên cạnh đó, Bệnh viện theo dõi, hạch toán kế toán vào các tài khoản kế toán chưa phù hợp với quy định về hạch toán kế toán quy định tại Thông tư số 107/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, Bệnh viện hạch toán chi phí liên quan trực tiếp đến giá thành dịch vụ vào tài khoản 642 - chi phí quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (năm 2019 hạch toán xuất dùng thuốc, vật tư y tế liên quan trực tiếp đến giá thành dịch vụ). Hạch toán giá trị kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ phẫu thuật và dụng cụ trợ giúp người khuyết tật hàng năm, đã quyết toán ngân sách Nhà nước và đã ghi thu vào tài khoản 366 - khoản nhận trước chưa ghi thu. Trích lập nguồn cải cách tiền lương nhưng không hạch toán vào tài khoản 468 - nguồn cải cách tiền lương mà hạch toán vào tài khoản 334 - phải trả người lao động…

Tại thời điểm thanh tra, Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng phát hiện Bệnh viện thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ việc ký hợp đồng với viên chức và người lao động. Hàng năm, Bệnh viện chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện…

Ngoài ra, hồ sơ bổ nhiệm lại chưa thể hiện người được bổ nhiệm lại có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao theo quy định. Không xây dựng định mức lao động đối với lao động làm việc hưởng lương sản phẩm. Đồng thời, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 2 lần/năm là chưa đúng quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan và có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay các sai phạm.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Giám đốc Bệnh viện thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 316,3 triệu đồng do thanh toán sai quy định. Đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lập dự toán, thanh quyết toán và quản lý tài sản công theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt các nguồn kinh phí được giao, không để phát sinh hạn chế, thiếu sót tương tự.

Phương Anh