Theo kết quả kiểm tra, xác minh của đoàn thanh tra, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2022, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 đã lập 1.323 biên bản vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Thông qua Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị đã tham mưu UBND quận 3 ban hành 1.323 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải nộp vào ngân sách là 971.250.000 đồng.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 đã thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập biên bản vi phạm hành chính và kịp thời tham mưu UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đúng quy định, góp phần cải thiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Đơn vị có tập hợp, lưu trữ từng thành phần hồ sơ, có bố trí khu vực lưu trữ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; có ban hành thông báo yêu cầu người vi phạm thực hiện đóng phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra của Thanh tra quận 3 cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại Đội Quản lý trật tự đô thị.

Về chấp hành các quy định liên quan trong việc lập biên bản và tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản vi phạm hành chính được lập gồm 1 tờ 2 trang nhưng người vi phạm hoặc đại diện tổ chức tổ chức vi phạm ký bị sót, chưa đảm bảo đầy đủ chữ ký vào trang đầu biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

leftcenterrightdel

Kết luận thanh tra của Thanh tra quận 3. Ảnh: Ngân Nga 

Theo quy định, trường hợp người vi phạm không ký thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất một người chứng kiến, nếu không có thì phải ghi rõ lý do. Tuy nhiên, Biên bản số 0260/BB-VPHC ngày 15/3/2022, người vi phạm không đồng ý ký tên vào biên bản nhưng biên bản trên không có người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền theo Khoản 29 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Biên bản không có ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản nhưng vẫn ký tên trong biên bản vi phạm hành chính là không đúng với quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đội Quản lý trật tự đô thị có mở sổ theo dõi việc quản lý và sử dụng biên bản vi phạm hành chính, tuy nhiên vẫn để xảy ra sai sót trong sử dụng biên bản. Năm 2021 trùng 24 số biên bản vi phạm hành chính, 15 số biên bản chưa ghi vào sổ. Năm 2022 trùng 296 số biên bản vi phạm hành chính, trong đó có 4 số biên bản vi phạm hành chính trùng 3 lần.

Đoàn thanh tra nhận thấy việc trùng số biên bản do sơ suất khi in biên bản ảnh hưởng đến công tác quản lý của lãnh đạo và không đúng quy định tại Khoản 29 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành không đúng mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định 118/2001/NĐ-CP ngày 23/12/2021 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022).

Tổ văn phòng giao quyết định cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt không in phần nội dung giao quyết định theo mẫu nên không có cơ sở xác định thời gian cá nhân, tổ chức bị xử phạt nhận quyết định để tính thời hạn thi hành quyết định và tính tiền chậm nộp phạt theo quy định tại Khoản 39, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Kết luận thanh tra xác định, trách nhiệm thuộc về Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị quận 3.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng thời gian quy định và phương thức gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng quy định tại Điều 70 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Về công tác thực hiện cưỡng chế, Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 không tham mưu UBND quận thực hiện công tác cưỡng chế đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khi cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt theo quy định, dẫn đến 65 trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ tháng 1 đến tháng 5/2021 đã hết hiệu lực thi hành.

Việc Đội Quản lý trật tự đô thị quận 3 không theo dõi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, tham mưu cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là vi phạm Khoản 16 Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ.

Trách nhiệm thuộc về Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị quận 3 và các cá nhân liên quan đến tham mưu tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực được phân công.

Người đứng đầu cơ quan không phân công cán bộ làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định; tổ văn phòng không mở sổ theo dõi tang vật tạm giữ.

Về công tác lưu trữ, các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đưa vào lưu trữ tại đơn vị chưa được bút lục theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TT, Thanh tra quận 3 kiến nghị UBND quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra quận; xem xét, xử lý Kết luận thanh tra theo Điều 40 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

Ngân Nga