Nhiều nội dung công việc chậm triển khai theo quy định

Qua thanh tra cho thấy việc xác định diện tích rừng phục vụ chi trả năm 2021 còn những tồn tại: Việc xác định, tổng hợp diện tích được chi trả DVMTR cho các chủ rừng còn chậm. Qua kiểm tra 6 huyện (Phù Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai và thành phố thuộc 6 chi nhánh quỹ liên huyện) cho thấy một số tài liệu liên quan đến việc xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR chưa được ghi chép, phản ánh đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định; hồ sơ lưu trữ tại Quỹ BVPTR chưa đầy đủ. 

Về công tác chi trả DVMTR, việc xác định thời gian hoàn thành việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng trong các hợp đồng với các ngân hàng xong trước ngày 30/6/2021 là chậm so với thời gian quy định. 

Quỹ BVPTR chưa đôn đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La thực hiện chi trả cho một số chủ rừng đúng thời gian được xác định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ không đúng đối tượng, định mức tiêu chuẩn: Chi phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 đối với chức danh kế toán trưởng cao hơn định mức tiêu chuẩn. Xây dựng mức chi phụ cấp trách nhiệm kế toán (0,1) cho các kế toán của Quỹ BVPTR tỉnh và các chi nhánh liên huyện không đúng đối tượng được hưởng theo quy định.

Năm 2021, tổng số thu DVMTR trên địa bàn tỉnh Sơn La là 232.447.517.000 đồng, trong đó Quỹ BVPT rừng Việt Nam điều phối 178.025.631.000 đồng; thu nội tỉnh 54.421.886.000 đồng.

Tổng số chi là 232.447.517.000 đồng, trong đó kinh phí chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng là 197.580.389.000 đồng; kinh phí chi phí quản lý 23.244.752.000 đồng; kinh phí dự phòng: 11.622.376.000 đồng. 

Việc quyết toán nguồn kinh phí, Quỹ BVPTR không đôn đốc, yêu cầu chủ rừng là tổ chức lập báo cáo quyết toán kinh phí chi trả DVMTR về Quỹ BVPTR tỉnh theo quy định. Việc quyết toán tiền DVMTR của Quỹ BVPTR với cơ quan tài chính còn chậm về thời gian theo quy định. Quỹ BVPTR chưa thực hiện chuyển trả số tiền đã chi từ nguồn chi thường xuyên trả sang nguồn chi phúc lợi theo yêu cầu thẩm định quyết toán của Sở Tài chính.

Việc công khai minh bạch tài chính, thời điểm công khai dự toán, báo cáo tình hình thực hiện dự toán, báo cáo quyết toán còn chậm về thời gian theo quy định.

Qua kiểm tra, xác minh việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại 4/12 huyện (Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu và huyện Sốp Cộp) xác định việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền DVMTR của một số chủ rừng còn một số tồn tại chưa được Quỹ BVPTR hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc.

Phòng Tài chính - Kế hoạch 4 huyện chưa thực hiện việc thẩm định phê duyệt quyết toán đối với một số UBND cấp xã là chủ rừng.

Các chủ rừng là tổ chức có thực hiện khoán bảo vệ rừng chưa lập báo cáo quyết toán kinh phí chi trả DVMTR gửi về Quỹ BVPTR.

Một số chủ rừng là tổ chức chính trị thôn bản, cộng đồng dân cư chưa tổ chức họp các hộ dân để công khai các khoản thu, chi thống nhất các nội dung chi và xây dựng phương án sử dụng tiền DVMTR; các nội dung thu, chi tiền DVMTR không được theo dõi, phản ánh đầy đủ vào "Sổ tay Nhật ký thu, chi tiền DVMTR" đã được Qũy BVPTR tỉnh cấp.

Kiểm toán Nhà nước từng nêu rõ nhiều khuyết điểm

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020, trong đó đã thực hiện kiểm toán đối với Quỹ BVPTR tỉnh và chỉ rõ một số tồn tại, khuyết điểm tại Kết luận ngày 30/6/2021.

Kiểm toán phát hiện dự toán thu Quỹ BVPTR lập còn thiếu một số đối tượng phải nộp tiền DVMTR theo quy định, như: Công ty CP Phát triển nước Hải Hà… 

Tổng số kinh phí chậm nộp, còn phải thu của các đơn vị năm 2020 số tiền 22.129 triệu đồng; đồng thời đối với các đơn vị chậm trả tiền DVMTR đơn vị chưa báo cáo với UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát và thực hiện xử phạt hành chính, tính lãi chậm trả, theo quy định.

Chưa thực hiện xác định nghĩa vụ ngân sách từ nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng trong năm 2020 theo quy định.

Việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của năm trước cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư chưa đảm bảo thời gian theo quy định. 

Qua thanh tra việc thực hiện các nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho thấy Quỹ BVPTR tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục cơ bản các tồn tại hạn chế.

Tuy nhiên, việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR của năm trước cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư còn chậm. Quỹ BVPTR chưa khắc phục được nội dung này. Năm 2022, việc xác định diện tích cung ứng DVMTR của năm 2021 tiếp tục chậm thời gian theo quy định.

Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị Quỹ BVPTR tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra. Yêu cầu Giám đốc Quỹ BVPTR chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các Chi nhánh liên huyện nghiêm túc khắc phục những tồn tại và khẩn trương triển khai những nội dung công việc đơn vị còn thực hiện chậm thời gian theo quy định./.

Trần Kiên