Mới đây, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản tại BQLDA. Qua thanh tra cho thấy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị còn một số hạn chế, thiếu sót.

Hàng năm, BQLDA có kê khai, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp chưa kịp thời và đầy đủ. Tổng số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2018 - 2020 là hơn 1,9 tỷ đồng. BQLDA đã kê khai và nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng, số tiền còn phải nộp ngân sách Nhà nước là gần 700 triệu đồng.

Tại thời điểm thanh tra, trên các tài khoản tiền gửi của đơn vị còn tồn số tiền gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí nhận bàn giao từ Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT). Nguồn kinh phí này đã kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý.

Qua thanh tra 10 công trình đầu tư xây dựng do BQLDA nhận ủy thác quản lý dự án (Sở GTVT làm chủ đầu tư) cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Trong đó, có 6/10 công trình chưa đảm bảo về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Luật Xây dựng năm 2014.

Đoàn thanh tra xác định có 8/10 công trình chưa đảm bảo quy định về quản lý chất lượng công trình như quản lý chất lượng khảo sát, quản lý chất lượng thi công, là chưa phù hợp quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Luật Xây dựng năm 2014.

leftcenterrightdel
 Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Ảnh: NH

Có 9/10 công trình còn sai sót về trình tự, thủ tục trong công tác lựa chọn nhà thầu so với quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Luật Đấu thầu năm 2013; 9/10 công trình có sai sót trong việc lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình.

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra chủ đầu tư và các đơn vị liên quan còn một số sai sót trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành công trình…

Từ các hạn chế, thiếu sót nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân thuộc quyền quản lý có liên quan đến sai sót.

Sở GTVT tiến hành kiểm điểm đối với 2 cá nhân thuộc quyền quản lý có liên đến các sai sót qua thanh tra. Giám đốc Sở GTVT chỉ đạo các bộ phận trực thuộc có liên quan rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót qua công tác thanh tra.

Ngoài ra, Sở GTVT có trách nhiệm kết hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức khắc phục các sai phạm về kinh tế đối với nội dung nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành công trình chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc BQLDA tổ chức họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn (bộ phận kế toán và bộ phận quản lý đầu tư xây dựng cơ bản) chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót qua công tác thanh tra. Đồng thời, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; giảm trừ thanh toán khi quyết toán dự án hoàn thành công trình hơn 415 triệu đồng; xử lý tại đơn vị số tiền gần 117 triệu đồng.

Nhật Huyền