Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/3/2023. Đoàn thanh tra ghi nhận: Chi cục đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón; thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn sử dụng về thuốc BVTV, phân bón cho tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn; thực hiện việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV, phân bón; tiếp nhận và cấp thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón; thực hiện công tác quản lý về thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định. 

Kiểm tra về công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, đơn vị có lập sổ theo dõi và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, trong đó, số lượng cấp mới 254 giấy, số lượng cấp lại 191 giấy.

Theo đoàn thanh tra, trong quá trình kiểm tra hồ sơ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Trong tất cả các hồ sơ, biên bản đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV chưa điền thời gian kết thúc theo mẫu quy định; trong một số hồ sơ, bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc BVTV chưa điền đầy đủ thông tin về phần nhân lực (hồ sơ số 330; 364; 326; 356); tên hộ kinh doanh tại đơn đề nghị, bản thuyết minh khác với tên hộ kinh doanh tại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nhưng vẫn đánh giá hồ sơ nộp đầy đủ, hợp lệ và đánh giá điều kiện buôn bán (hồ sơ số 785). 

Kiểm tra công tác cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV, trong kỳ thanh tra, chi cục đã lập sổ theo dõi và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với 18 hồ sơ (năm 2021 cấp 5 giấy; năm 2022 cấp 11 giấy; 3 tháng đầu năm 2023 cấp 2 giấy). Các hồ sơ được đoàn thanh tra kiểm tra thể hiện những tồn tại, hạn chế: Nội dung quảng cáo có thông tin, hình ảnh về đối tượng sinh vật gây hại cây trồng chưa phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV: Hồ sơ 01/2021 (thuốc Basagran 480SL); Hồ sơ 04/2022 (thuốc Osago 80WG, Saipora super 350SC, Sagoperfect 320SC). 

Trong kỳ thanh tra, chi cục cấp mới 359 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, cấp lại 12 giấy. Thiếu sót được đoàn thanh tra nêu ra là: Tất cả hồ sơ được kiểm tra đều chưa điền thời gian kết thúc theo mẫu quy định trong biên bản kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón; tại các hồ sơ số 628/GCN-BBP và 629/GCN-BBP, người trực tiếp buôn bán chưa thể hiện đã có đủ điều kiện theo quy định; biên bản kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón không có chữ ký của đại diện cơ sở được kiểm tra và không có lý do cơ sở không ký (Hồ sơ HKD Kim Xuân Phát; Hồ sơ HKD Thúy Ước; Hồ sơ HKD Phúc Ái). 

Chi cục đã cấp 14 giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, được đơn vị lập sổ theo dõi và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Phần hiệu lực quảng cáo có thêm nội dung “văn bản xác nhận nội dung quảng cáo được áp dụng trên phạm vi cả nước” là không theo đúng mẫu quy định; bài trình bày kèm theo chưa lưu đầy đủ trong hồ sơ (số 5341/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 20/12/2022, số 3689/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 14/9/2022, số 3075/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 4/8/2022 và số 05/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 2/1/2023).

Chi cục đã tiếp nhận, lập sổ theo dõi và cấp 4 thông báo tiếp nhận hợp quy phân bón. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 152/TB-SNNPTNT ngày 5/7/2021 thể hiện thông báo này có giá trị 3 năm (36 tháng) kể từ ngày ký, là chưa thống nhất theo thời hạn của giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. 

Từ kết luận nêu trên, đoàn thanh tra yêu cầu Chi cục Trồng trọt và BVTV Gia Lai tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, quản lý phân bón cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn, đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV, phân bón đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc chấn chỉnh, tổ chức rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế đã nêu, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục để đảm bảo thực hiện các công tác trên tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Hoàng Nam