Theo Bộ GTVT, qua báo cáo và kết quả kiểm tra tại một số đơn vị cho thấy, trong thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, các sở GTVT, thanh tra sở GTVT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính và đạt được những kết quả nhất định ở một số lĩnh vực như:

Xây dựng, điều chỉnh, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng năm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT, UBND tỉnh, thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản, chỉ đạo của Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là mở các đợt cao điểm kiểm tra về tải trọng phương tiện, hoạt động vận tải…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra các sở GTVT góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về GTVT, giữ vững hình ảnh lực lượng thanh tra ngành GTVT “liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương”, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, mẫu biểu và thời gian ban hành theo quy định;

Nghiên cứu đổi mới trong tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở GTVT.

leftcenterrightdel
Lực lượng thanh tra chuyên ngành giao thông phối hợp kiểm tra các phương tiện giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: TQ 

Nghiên cứu áp dụng các hình thức thanh tra theo quy định pháp luật (thanh tra theo đoàn, thanh tra độc lập...) phù hợp đối với từng nội dung, vụ việc; đổi mới linh hoạt phương pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra để đạt hiệu quả trong tình hình mới.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành…

Về công tác xây dựng lực lượng, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 31/8/2021 của Bộ GTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành GTVT, Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; thực hiện rà soát các quy định, quy chế nội bộ của đơn vị để ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm siết chặt quản lý, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phòng ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật; tổ chức hoặc mời báo cáo viên phổ biến, tập huấn các quy định, kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng làm công tác thanh tra trong đơn vị…

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với lực lượng Thanh tra ngành GTVT; nghiên cứu phương thức, hình thức hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tham mưu xử lý các kiến nghị khác của thanh tra các sở GTVT theo thẩm quyền.

Trần Quý

Trần Quý