Thanh tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Hà Nội; trong đó, qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Đông Anh, Thanh tra Bộ GD&ĐT phát hiện việc thu, chi quỹ CMHS của ban đại diện CMHS tại một số lớp học của một số trường trong năm học 2020-2021 không đúng quy định…

Về công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học, qua kiểm tra, cho thấy, Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh hướng dẫn công tác thu, chi đầu năm chưa cụ thể, chi tiết; Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đề xuất mức thu học phí 2 buổi/ngày đối với các trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và đã trình UBND quận Thanh Xuân phê duyệt, nhưng không tách riêng khối lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến các khoản thu, chi của ban đại diện CMHS chưa sát sao, cụ thể dẫn đến tình trạng một số ban đại diện CMHS lớp đề nghị và thống nhất các khoản thu để chi cho cơ sở vật chất không đúng quy định. Cụ thể: Lớp 2A4, 3A5 Trường TH Nguyễn Tuân và lớp 1A0, 1A5 Trường TH Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân); Trường TH Tiên Dương, lớp 12A7 Trường THPT Cổ Loa (huyện Đông Anh).

Tại Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân), giáo viên chủ nhiệm chưa xác nhận kế hoạch hoạt động ban đại diện CMHS lớp; dự kiến thu, chi quỹ CMHS lớp có quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các CMHS; thu vượt quá số tiền dự trù kinh phí hoạt động.

Ban đại diện CMHS lớp quy định mức đóng góp kinh phí hoạt động như nhau đối với mỗi CMHS. Cụ thể: Trường TH Đặng Trần Côn (Thanh Xuân); Trường TH Tiên Dương, lớp 12A7 Trường THPT Cổ Loa (huyện Đông Anh).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, một số trường chưa ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021: Trường THCS Kim Giang  và Trường TH Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân); Trường THCS Nguyễn Khê, Trường THPT Cổ Loa (huyện Đông Anh). Trường TH Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân) xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 giống như năm học 2019-2020, không có lựa chọn các nội dung phù hợp với năm học 2020-2021.

Từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, Bộ GD&ĐT kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm nếu có theo thẩm quyền và quy trình quy định.

Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân trình UBND quận Thanh Xuân phê duyệt mức thu học phí 2 buổi/ngày đối với các trường TH, THCS và tách riêng khối lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị, kiểm tra và xử lý các sai phạm nếu có theo thẩm quyền.

Phòng GD&ĐT huyện Đông Anh hướng dẫn cụ thể về nội dung thu, chi, quản lý thu, chi năm học 2020-2021. Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra và xử lý sai phạm nếu có theo thẩm quyền.

Trần Kiên