Đó là một số tồn tại, thiếu sót đã được Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chỉ ra khi tiến hành thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) trong 2 năm 2017, 2018.

Chưa đầy đủ, rõ ràng trong kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân (TCD).

Kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập, đoàn thanh tra chỉ rõ, Giám đốc Sở GTVT chưa phê duyệt kế hoạch công khai bản kê khai theo quy định; năm 2018, Chánh Văn phòng Sở phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan Văn phòng sở là chưa đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, Sở chưa tổ chức thực hiện công khai 79 bản kê khai của cán bộ đang công tác tại Thanh tra Sở.

Ngoài ra, khi tiến hành rà soát, kiểm tra 199 bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện 66 bản kê khai có thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng về số lượng, giá trị tài sản và những biến động về tài sản, thu nhập (2017: 31 bản; 2018: 35 bản).

Trong việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các đơn vị thuộc Sở, đoàn thanh tra cũng cho biết, có 4 đơn vị chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi hàng năm theo quy định. Ở một số đơn vị, việc thực hiện chuyển đổi vị trí chưa được thông báo công khai trước 30 ngày cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng biết; có đơn vị đưa thêm một số đối tượng khác vào kế hoạch chuyển đổi dẫn đến việc thừa đối tượng, chưa sát với quy định về đối tượng chuyển đổi…

Trong 2 năm, Sở GTVT Quảng Ninh đã thực hiện bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 60 trường hợp. Qua xem xét xác suất 7 hồ sơ cho thấy, Giám đốc Sở chưa xây dựng quy định cụ thể về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các đối tượng do Sở quản lý; chưa thực hiện việc lưu trữ hồ sơ cán bộ theo quy định; đối với hồ sơ bổ nhiệm lần đầu, Đảng bộ chưa có văn bản cho ý kiến về việc đề nghị bổ nhiệm theo quy định; thời gian bổ nhiệm lại còn chậm.

Đa số các đơn vị thuộc Sở, sau khi mua sắm tài sản đều không theo dõi chi tiết, còn ghi gộp tài sản; hợp đồng mua sắm tài sản không ghi rõ mã, ký hiệu, xuất xứ hàng hóa; chưa có đề nghị mua sắm của người sử dụng và không có biên bản bàn giao cho người quản lý sử dụng…

Trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật TCD, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, Sở GTVT chưa bố trí địa điểm tiếp dân riêng cũng như các điều kiện vật chất khác phục vụ cho công tác TCD như: Bàn ghế, bảng nội quy, quy chế, lịch TCD định kỳ của lãnh đạo Sở; chưa lập các biểu mẫu, phiếu hướng dẫn; chưa lập sổ TCD theo quy định...

Sở chưa lập sổ tiếp nhận, xử lý đơn thư; đơn thư chưa được xử lý theo quy trình; việc phân loại và trình tự giải quyết một số đơn chưa phù hợp với quy định hiện hành. Đặc biệt, còn "nhầm lẫn" trong việc phân loại đơn khiếu nại thành đơn kiến nghị; đơn có nội dung tố cáo thành đơn kiến nghị...

Bị kiến nghị xử lý hơn 54,5 tỷ đồng

Trong 2 năm (2017, 2018), Sở GTVT Quảng Ninh thực hiện đôn đốc đối với 6 cuộc thanh tra, kiểm toán. Tổng kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 54,5 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, Sở đã thu hồi gần 43,5 tỷ đồng, đang rà soát gần 11,1 tỷ đồng; xử lý đối với 11 cán bộ.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở GTVT Quảng Ninh. Qua thanh tra, phát hiện một số sai sót trong việc lập dự toán, nghiệm thu, lựa chọn nhà thầu; đã kiến nghị xử lý gần 18,8 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân của Ban Quản lý Dự án Đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng và các phòng ban liên quan. Sở đã thực hiện thu hồi gần 7,7 tỷ đồng và xử lý phê bình 8 cán bộ.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện kiểm toán về việc quản lý sử dụng quỹ bảo trì đường bộ; quản lý vốn tài chính Nhà nước; hoạt động xây dựng, quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án đường đấu nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng. Qua đó, đã phát hiện sai sót về đơn giá, khối lượng. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý và kiến nghị xử lý gần 35,4 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, Sở GTVT đã thực hiện xong.

Đồng thời, khi tiến hành thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở GTVT làm chủ đầu tư, thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát hiện sai sót trong công tác quản lý; đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 406 triệu đồng và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Sở GTVT đã thực hiện thu hồi đầy đủ số tiền theo kiến nghị và xử lý khiển trách 3 cán bộ.

Thi hành kỷ luật 9 trường hợp

Trong 2 năm (2017, 2018), Sở GTVT Quảng Ninh đã thực hiện thi hành kỷ luật đối với 9 trường hợp.

Trong đó, về chuyên môn, kỷ luật 1 viên chức với hình thức Khiển trách do có sai sót, vi phạm trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, lập hồ sơ quản lý, đăng ký đường và sửa chữa hư hỏng mặt đường, công trình đoạn Km0-km1+337, tỉnh Quảng Ninh…; kỷ luật 2 trường hợp lao động với hình thức chấm dứt hợp đồng lao động do vi phạm đạo đức, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thi hành kỷ luật về Đảng đối với 6 trường hợp do sinh con thứ 3 với hình thức Khiển trách.

Trọng Tài