Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị trực thuộc, TP Uông Bí đã chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm.

Các đơn vị được thanh tra gồm thủ trưởng các phòng: Kinh tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thông tin; Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; chủ tịch UBND các phường: Vàng Danh, Thanh Sơn, Quang Trung, Phương Đông. Thời kỳ thanh tra năm 2019.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và xây dựng các kế hoạch, chương trình tại một số đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; nội dung chưa sáng tạo. Vì vậy, hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đặc biệt, kiểm tra xác suất một số hồ sơ dự án công trình xây dựng cơ bản tại UBND các phường, đoàn thanh tra phát hiện, hầu hết chưa đầy đủ về thành phần hồ sơ. Cụ thể, 2 công trình do UBND phường Quang Trung làm chủ đầu tư còn thiếu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công, biên bản kiểm tra năng lực, thiết bị máy móc và nhân lực của nhà thầu; nhật ký công trình chưa ghi đầy đủ số trang; chưa có biên bản lấy mẫu thí nghiệm vật liệu; chưa đăng tin kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tương tự, đối với 2 công trình do UBND phường Vàng Danh làm chủ đầu tư, hồ sơ thiếu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công, biên bản kiểm tra năng lực, thiết bị, máy móc và nhân lực của nhà thầu; nhật ký công trình chưa ghi đầy đủ nội dung; chưa có thông báo về quyền hạn, nhiệm vụ của tư vấn giám sát tới nhà thầu thi công.

Cùng với đó, công trình Nhà Văn hóa khu Dốc Đỏ 1 do UBND phường Phương Đông làm chủ đầu tư cũng thiếu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công; biên bản kiểm tra thiết bị, năng lực nhà thầu, thiếu biên bản lấy mẫu vật liệu thí nghiệm; báo cáo giai đoạn, kết quả giám sát.

Kết luận thanh tra còn chỉ thêm, một số đơn vị chưa thực hiện công khai tài sản công tại đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng. Việc xây dựng và công khai các quy chế còn hạn chế như: Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quyết định ban hành quy chế về quản lý và sử dụng tài sản công còn chưa đầy đủ căn cứ pháp lý; còn căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực thi hành; một số đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ còn lồng ghép với việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Một số đơn vị được thanh tra chưa xây dựng quy chế tiếp công dân, nội quy tiếp công dân và chưa có văn bản thông báo phân công cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; việc ghi chép vào sổ tiếp công dân chưa đầy đủ; sổ tiếp nhận và xử lý đơn thư còn cập nhật thiếu nguồn đơn từ UBND TP chuyển; việc sắp xếp lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chưa đầy đủ; hồ sơ khiếu nại còn thiếu kế hoạch tiến hành xác minh của đoàn xác minh; một số đơn vị chưa cập nhật kết quả thực hiện các kết luận thanh tra...

Trước những tồn tại, vi phạm trên, Chủ tịch UBND TP Uông Bí đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra nghiêm túc khắc phục. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.

Trọng Tài