Vi phạm quy định về tiếp công dân còn phổ biến

 Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 389/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, giai đoạn năm 2019 - 2020.

Qua thanh tra cho thấy, Chủ tịch UBND huyện chưa thực hiện đầy đủ việc trực tiếp tiếp công dân theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân.

Năm 2019, 2020, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ trực tiếp tiếp công dân định kỳ tổng số 34/48 ngày. Trong đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp 18 ngày năm 2019, tiếp 16 ngày năm 2020. Còn lại, 14 ngày Chủ tịch UBND huyện Sơn Động không trực tiếp tiếp công dân định kỳ mà giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp.

Khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân quy định: “Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này”.

Trong khi đó, tình trạng vi phạm quy định trong công tác tiếp công dân còn diễn ra phổ biến tại các xã, thị trấn nhưng không được Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chỉ đạo kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra tại 9 xã, thị trấn gồm thị trấn gồm: Thị trấn Tây Yên Tử, An Châu; UBND các xã An Lạc, Dương Hưu, Hữu Sản, Lệ Viễn, Thanh Luận, Vĩnh An, Yên Định.

Qua đó phát hiện vi phạm trong công tác tiếp dân như: Thị trấn Tây Yên Tử, An Châu, các xã Dương Hưu, Hữu Sản, Yên Định chưa ban hành nội quy tiếp công dân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân.

Thị trấn Tây Yên Tử, các xã An Lạc, Hữu Sản, Vĩnh An chưa bố trí địa điểm tiếp công dân theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân.

Bên cạnh đó, xã An Lạc, Dương Hưu, Vĩnh An, Yên Định không bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên.

Thị trấn Tây Yên Tử, An Châu và các xã An Lạc, Hữu Sản, Lệ Viễn, Vĩnh An không mở sổ theo dõi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã.

Sổ tiếp công dân của UBND các xã, thị trấn được kiểm tra đều không đúng theo mẫu số 06 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, tài liệu tuyên truyền còn hạn chế.

Không chỉ để tình trạng vi phạm tràn lan trong công tác tiếp dân, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động còn để xảy ra tình trạng "ngâm" giải quyết đơn thư của công dân từ 11 tháng đến 1 năm 8 tháng. 

Thậm chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã làm việc, kiểm tra, chỉ ra tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, tuy nhiên việc khắc phục, chuyển biến chậm.

Trong thời kỳ thanh tra, ông Nguyễn Quang Ngạn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, đã nghỉ hưu theo chế độ. Từ ngày 27/8/2020, ông Hoàng Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện. 

Ít quan tâm về phòng chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh đã kiểm tra trực tiếp tại 14 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Sơn Động. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chấp hành các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức còn để xảy ra sai sót trong một số lĩnh vực như: Tài chính ngân sách; quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; quản lý sử dụng vốn dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; công khai chưa đầy đủ nội dung, biểu mẫu, hình thức theo quy định.

Về việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các đơn vị được thanh tra chưa ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung Quy chế Chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ, cụ thể các lĩnh vực theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Nội vụ. Việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công của các đơn vị còn hình thức, chưa cụ thể, đầy đủ nội dung theo quy định.

Hoàng Long