Kết luận thanh tra số 893 ngày 31/10/2022 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và các đơn vị trực thuộc còn những vi phạm, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã chỉ trực tiếp tiếp công dân một số phiên, các ngày còn lại ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 5, Điều 13 và khoản 2, Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013.

“Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2020 - 2021, Chủ tịch UBND các xã Quảng Xuân, Quảng Lưu và Cảnh Hóa” - kết luận nêu.

UBND huyện chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân đối với các cán bộ, công chức tiếp công dân định kỳ tại UBND các xã và công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện.

“Trách nhiệm thuộc về Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Lưu và Cảnh Hóa trong việc lập dự toán kinh phí; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc tham mưu Chủ tịch UBND huyện phân bổ kinh phí bồi dưỡng tiếp công dân theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh” - Thanh tra tỉnh kết luận.

UBND huyện chưa mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013. Trách nhiệm thuộc về Trưởng ban Tiếp công dân của huyện trong việc chưa tham mưu Chủ tịch UBND huyện xây dựng quy chế phối hợp với Huyện ủy trong tiếp công dân.

Các vụ việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đều quá thời gian quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011. Đối với vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương chưa thực hiện trình tự thủ tục theo quy định.

Các vụ việc giải quyết tố cáo đều không đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018. Đối với vụ việc ông Lê Tiến Sỹ tố cáo các ông Nguyễn Hoa Lý, ông Nguyễn Ngọc Ân, ông Hoàng Thanh Phương, ông Trần Việt Khánh chưa được xử lý theo quy định hiện hành của Luật Tố cáo.

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị được thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 462 triệu đồng; công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại các đơn vị được thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 172 triệu đồng.

“Các sai phạm nêu trên, các chủ đầu tư (hoặc được giao làm đại diện chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chung; các đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm trực tiếp, các đơn vị quản lý dự án và đơn vị thi công chịu trách nhiệm đối với những sai phạm tại các công trình sửa chữa, nâng cấp đê chống sạt lở…” - kết luận nêu.

Năm 2020, UBND huyện không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; ngày 14/7/2021, UBND huyện mới ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 nhưng không thực hiện công khai kế hoạch này, là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 26 và khoản 3, Điều 24 Luật PCTN năm 2018.

Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 chỉ xây dựng kế hoạch chuyển đổi 19 viên chức kế toán trường học và 2 công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp và môi trường; có 21 vị trí kế toán trưởng đã qua các lớp học đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi trong năm 2021 nhưng không đưa vào kế hoạch.

Mặc dù đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi, nhưng thực tế trong năm 2021 cũng chỉ thực hiện chuyển đổi được 9 viên chức kế toán, còn 10 vị trí viên chức kế toán trường học và 2 công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp và môi trường không thực hiện. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2020 - 2021, trưởng phòng và các công chức Phòng Nội vụ trực tiếp tham mưu việc chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch thu hồi trên 166 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Ảnh: TQ 

Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch giai đoạn 2020 - 2021 rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm đã được chỉ trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trưởng các phòng, ban; chủ tịch UBND các xã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan đối với các khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng ban Tiếp công dân của huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với các lĩnh vực mình phụ trách có vi phạm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA Quảng Trạch, chủ tịch UBND các xã: Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Lưu và Cảnh Hóa làm việc với các đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan để rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, hạn chế đã nêu.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo, đôn đốc trưởng các phòng, ban; chủ tịch UBND các xã thu hồi, nộp trên 438 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng khi nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng Trường Tiểu học số 2 Quảng Hưng, phải giảm trừ giá trị xây lắp sau thuế trên 27 triệu đồng.

Trần Quý