Thanh tra huyện Mường Tè tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước và các khoản thu tại 3 cấp học xã Ka Lăng và xã Kan Hồ (Trường THCS, PTDTBT TH và Mầm non Ka Lăng; Trường PTDTBT THCS, PTDTBT TH, Mầm non Kan Hồ) giai đoạn từ năm 2016 - 2018.

Qua thanh tra, kiểm tra chứng từ chi tại Trường PTDTBT THCS Ka Lăng cho thấy, một số nhiệm vụ chi thực hiện chưa đúng theo quy định hiện hành, một số chứng từ chi mua sắm trang thiết bị thiếu đề nghị mua sắm của các bộ phận chuyên môn, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 có nội dung chưa hợp lý…

Thanh tra phát hiện, nhà trường chi sai hơn 131 triệu đồng tiền phụ cấp đặc biệt cho 7 giáo viên, nhân viên trong thời gian nghỉ thai sản; 1 trường hợp tăng cường về Trường THCS Bum Nưa làm công tác giảng dạy; 1 trường hợp trong thời gian biệt phái về Trường THCS thị trấn Mường Tè khác chưa đúng quy định theo mục b, khoản 2, mục II Thông tư số 09 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

Trường PTDTBT TH và Trường Mầm non Ka Lăng, thanh toán sai tiền phụ cấp đặc biệt cho 12 giáo viên, nhân viên trong thời gian nghỉ thai sản và 1 trường hợp trong thời gian tăng cường về Trường PTDTBT THCS Pắc Ta với số tiền hơn 180 triệu đồng.

Trường THCS Kan Hồ chi sai hơn 48 triệu đồng tiền thanh toán phụ cấp ưu đãi, phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên nghề (năm 2017 hơn 3,5 triệu đồng; năm 2018 hơn 44 triệu đồng) cho 1 trường hợp trong thời gian biệt phái tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè chưa đúng quy định. Ngoài ra, một số chứng từ kế toán không có số hiệu chứng từ, chứng từ sửa chữa thiết bị không có giấy báo hỏng, biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị…

Trường PTDTBT TH Kan Hồ và Trường Mầm non Kan Hồ chi sai hơn 11 triệu đồng với các lỗi như: Chi mua vật tư làm nhà tạm cho học sinh; vhi công tác phí trùng ngày; chi thừa tiền vé xe…

Kết luận thanh tra chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm nêu trên là do năng lực, trình độ của một số kế toán đơn vị trong thời kỳ thanh tra còn hạn chế...

Chủ tài khoản, kế toán và các cá nhân có liên quan chưa chủ động cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định hiện hành.

Trong công tác phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Tè còn chưa chặt chẽ, có khâu chưa đảm bảo quy trình, thủ tục quy định. Chưa sát sao trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện chế độ kế toán nên các sai phạm, hạn chế về quản lý ngân sách Nhà nước không được phát hiện kịp thời.

Để xảy ra sai phạm trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, kế toán và các cá nhân liên quan tại các đơn vị qua từng thời kỳ thanh tra. Đối với Trường TH số 1 Ka Lăng và Trường Mầm non Ka Lăng từ năm 2018 trở về trước (chưa tách tài khoản), vì vậy trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (chủ tài khoản) và kế toán phụ trách. Từ năm 2018, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và kế toán trường học.

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè yêu cầu thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền hơn 370 triệu đồng sại phạm tại 6 đơn vị trường học nêu trong kết luận. Các đơn vị được thanh tra tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế, sai phạm theo quy định.

Yêu cầu Hiệu trưởng, kế toán các trường phải nhận thức rõ trách nhiệm đối với từng khoản chi, nắm vững chế độ chính sách, nghiêm túc tiếp thu những nội dung đã nêu tại kết luận này. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các trường về công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Phòng Tài chính Kế hoạch nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, cá nhân trong công tác tham mưu phân bổ, duyệt phương án và thẩm định quyết toán nguồn hàng năm; tăng cường kiểm tra hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ quan, đơn vị dự toán.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lý Lỳ Hừ, Chánh Thanh tra huyện Mường Tè cho biết, qua thanh tra phát hiện nhiều đơn vị trường học chi sai chế độ biên giới, chế độ thai sản, biệt phái… Vì vậy, Thanh tra huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện rà soát tất cả các trường còn lại thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý, thu hồi về ngân sách (nếu phát hiện) từ năm 2016 đến hết năm 2019 và tiếp tục rà soát tất cả các trường từ năm 2016 trở về trước theo đúng quy định của pháp luật.

Bùi Bình