Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội, đối với đối tượng BTXH trên địa bàn.

Tại thời điểm thanh tra, Sở LĐTB&XH, Giám đốc Sở ban hành quyết định tiếp nhận 84 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh Đồng Tháp không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra, Giám đốc Sở LĐTB&XH không tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Đồng thời, chưa hướng dẫn Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh lập hồ sơ để tổ chức thẩm định và cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Tại UBND TP Cao Lãnh, UBND huyện Thanh Bình chưa chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BTXH tại cộng đồng cho hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Tại thời điểm thanh tra, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ban hành quyết định về việc trợ cấp xã hội đối với 106 đối tượng trên địa bàn không đúng nhóm đối tượng, sai thời điểm hưởng trợ cấp, chậm điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng khi thay đổi điều kiện hưởng.

Tương tự, tại UBND huyện Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định về việc trợ cấp xã hội sai đối với 75 đối tượng.

Ngoài ra, UBND huyện Thanh Bình chưa hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ thiết lập hồ sơ để xét duyệt hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng, chưa điều chỉnh giảm/tăng trợ cấp đối với đối tượng thuộc diện phải điều chỉnh.

UBND phường Mỹ Phú, UBND xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh đều chưa tổng hợp, báo cáo công tác xác định mức độ khuyết tật gửi Phòng LĐTB&XH TP theo quy định. Phiếu xác định mức độ khuyết tật của các thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật đối với một số đối tượng chưa đề xuất mức độ khuyết tật theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH.

Trong 2 năm 2018 - 2019, UBND phường Mỹ Phú chưa chi trả đầy đủ kinh phí cho chủ tịch và thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật, hội đồng xác định trợ giúp xã hội theo quy định. Tình trạng này cũng tương tại tại UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Kết quả thanh tra tại Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh cho thấy, Trung tâm chưa được Sở LĐTB&XH cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Tại thời điểm thanh tra, Trung tâm chưa bố trí đủ diện tích phòng ở cho đối tượng người tâm thần theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm chưa bố trí ít nhất 1 nhân viên tâm lý theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH. Chưa lập kế hoạch trợ giúp xã hội, kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng trở về địa phương sinh sống. Chưa xây dựng quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, quy chế kiểm toán nội bộ…

Tại cơ sở BTXH Chùa Kim Bửu, đoàn thanh tra cũng phát hiện cơ sở này chưa được Phòng LĐTB&XH huyện Lấp Vò cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, cơ sở BTXH Chùa Kim Bửu chưa bố trí đủ bộ máy, chưa lập kế hoạch trợ giúp xã hội, kế hoạch dừng trợ giúp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng trở về địa phương sinh sống theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, thủ tục quyết định tiếp nhận 13 đối tượng vào cơ sở này chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Giám đốc Sở LĐTB&XH tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những thiếu sót, sai phạm đã được chỉ ra qua thanh tra. Sở LĐTB&XH tổ chức khắc phục sai phạm và chấm dứt việc ban hành quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và ban hành quyết định tiếp nhận theo quy định tại Điều 41, ĐIều 42 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, Giám đốc Sở LĐTB&XH tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH theo quy định. Đồng thời thông báo về những hạn chế, thiếu sót của UBND TP Cao Lãnh, UBND huyện Thanh Bình, UBND phường Mỹ Phú, UBND huyện Thanh Bình, Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh, cơ sở BTXH Chùa Kim Bửu để rút kinh nghiệm, thực hiện kiến nghị có liên quan và tổ chức rà soát, chấn chỉnh các đơn vị chưa được thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH tại địa phương.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu các đơn vị trên định kỳ hàng năm chỉ đạo Phòng LĐTB&XH tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BTXH tại cộng đồng cho hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng.

Chấm dứt ngay việc ban hành quyết định trợ cấp xã hội không đúng đối tượng, sai thời điểm, định kỳ hàng tháng, tiến hành rà soát để đảm bảo điều chỉnh kịp thời khi đối tượng thay đổi điều kiện hưởng.

Giám đốc Trung tâm BTXH tổng hợp tỉnh Đồng Tháp xây dựng quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính và quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, yêu cầu UBND TP Cao Lãnh truy trả số tiền hơn 51,4 triệu đồng cho 106 đối tượng do xác định sai thời điểm hưởng so với quy định.

Phương Anh