Theo Kết luận Thanh tra số 203 KL-TT, Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 6.475 người nhưng chưa thực hiện chi hỗ trợ với số tiền là 18.778.900.000 đồng; 14.563 người lao động, với số tiền là 41.988.700.000 đồng; trong đó, người lao động đang tham gia BHTN là 13.947 người, với số tiền 40.764.300.000 đồng; người lao động đã dừng tham gia BHTN là 616 người, với số tiền 1.224.400.000 đồng.

Kết luận nêu rõ: Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa chưa thực hiện chi hỗ trợ cho 21.038 người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, với số tiền chưa chi là 60.767.600.000 đồng là chưa đúng quy định tại Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Đỗ Thị Dung, Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc chậm chi tiền hỗ trợ cho 21.038 người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (bằng tiền mặt cho người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 từ kết dư Quỹ BHTN) với số tiền 60.767.600.000 đồng với lý do: Đối với các trường hợp chưa được BHXH tỉnh Thanh Hóa giải quyết hỗ trợ là do sau ngày 17/12/2021 các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính một phần mới được xác định thuộc đối tượng hưởng theo hướng dẫn tại Công văn số 4744/LĐTBXH-VL ngày 17/12/2021 của Bộ LĐ-TB&XH về việc tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, với số người đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả là do BHXH Việt Nam dừng cấp kinh phí vì số tiền thực chi của toàn quốc đã vượt quá tổng kinh phí được giao tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021, chờ báo cáo cơ quan có thẩm quyền báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, BHXH tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 11/8/2022, Công văn số 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến ngày 25/9/2022, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện phê duyệt và chi trả đầy đủ, kịp thời cho số người nêu trên.

Hương Trà