Kết luận thanh tra số 113/KL-TTr ngày 15/7/2020 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH cho thấy, nhiều quy định của pháp luật lao động chưa được doanh nghiệp thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, như:

Chưa báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và hằng năm với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động địa phương, theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động, Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ, Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Hợp đồng lao động ghi chung chung, chưa thể hiện rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, không phù hợp quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 7/9/2017 của tổng giám đốc doanh nghiệp áp dụng cho các đơn vị trong EVN thể hiện việc các đơn vị thuộc EVN thuê mướn, sử dụng và trả lương đối với người nhận dịch vụ thông qua hợp đồng bán lẻ điện năng để làm một số công việc như: Ghi chỉ số công tơ điện, thu nộp tiền điện và thanh toán hóa đơn; tham gia treo, tháo công tơ điện, kiểm tra sử dụng điện theo hợp đồng mua bán; tham gia bảo toàn mạng lưới điện, gia cố cột, móng, lắp đặt tiếp địa cột của lưới hạ thế… là không đúng quy định tại Khoản 6, Điều 3 Bộ luật Lao động và mục 1, Chương III Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Chưa trả trợ cấp thôi việc cho một số cán bộ khi thôi việc là trái với quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động; chưa thực hiện đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 3 tháng một lần theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Lao động.

Hồ sơ thỏa ước lao động tập thể không có thông báo bằng văn bản về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể của đại diện người sử dụng lao động, là chưa đúng trình tự quy định tại Điều 71 Bộ luật Lao động.

leftcenterrightdel
 

Một số mức lương do EVN quy định thấp hơn mức lương tối thiếu vùng do Chính phủ quy định. Ảnh: Trần Quý

Hệ số thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 9/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) và Quyết định số 234/QĐ-EVN ngày 24/8/2018 của Chủ tịch HĐTV có một số mức lương thấp hơn mức lương tối thiếu vùng do Chính phủ quy định, là trái với khoản 3, Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 7 Quy chế Phân phối tiền lương sản xuất, kinh doanh điện trong tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-EVN ngày 24/12/2019 của tổng giám đốc, quy định: Qũy tiền lương của người lao động, người quản lý bao gồm quỹ tiền thưởng an toàn điện là trái với Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016.

Việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018, năm 2019 của người lao động, người quản lý tại doanh nghiệp chậm so với quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Chưa có ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của một số tổng công ty, công ty TNHH MTV do tập đoàn sở hữu theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Nội dung của nội quy lao động chưa quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với những bộ phận làm việc theo ca; làm thêm giờ, làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; danh mục tài sản, tài liệu được xác định là bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 

Một số lao động hợp đồng bán lẻ điện nhưng lại làm gia cố cột, móng, lắp đặt tiếp địa cột của lưới hạ thế… Ảnh: Trần Quý

Tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là tiền lương cấp bậc công việc, chưa bao gồm tiền lương theo hiệu quả công việc là trái với quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

Với những sai phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 113/KL-TTr, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu EVN khắc phục những sai phạm, thiếu sót nêu tại phần III của kết luận, cụ thể:

Quan hệ giữa đơn vị kinh doanh điện với cá nhân có đủ các yếu tố của quan hệ lao động theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Bộ luật Lao động, do vậy, phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH.

Phải đóng BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng quy định của Luật BHXH và pháp luật lao động.

Các sai phạm còn lại phải được khắc phục trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký ban hành kết luận.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý