Xét tuyển viên chức chưa đảm bảo quy trình

Qua công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Bộ GDĐT đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, như: Trường ĐH Đà Lạt chưa bám sát quy định của Luật PCTN, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ GDĐT, để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn của trường.

Kết quả quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN của trường chưa cụ thể về nội dung, hình thức, địa điểm, thời gian, đối tượng được tuyên truyền.

Trường chưa xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai nhiệm vụ công tác PCTN. Nội dung nhiệm vụ công tác PCTN ở một số văn bản chưa rõ ràng, chủ yếu được lồng ghép vào các kế hoạch, nhiệm vụ khác để thực hiện, nên khó đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trong các lĩnh vực hoạt động của trường…

Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, theo Bộ GDĐT, từ năm 2017 đến 2020, Trường ĐH Đà Lạt tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển thông qua 2 vòng (xét duyệt hồ sơ và vòng phỏng vấn, sát hạch ứng viên) đối với 212 viên chức qua hình thức xét tuyển.

Hồ sơ lưu tại trường cho thấy kế hoạch tuyển dụng các năm 2017, 2018 và 2020 không có minh chứng công khai kế hoạch tới các đơn vị, lấy ý kiến đề xuất của các đơn vị về chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí tuyển dụng…

Các đợt tuyển dụng không có quyết định thành lập ban giám sát kỳ xét tuyển; không có thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, triệu tập thí sinh, biên bản tổ chức sát hạch và phiếu đánh giá, chấm điểm chưa thực hiện đúng quy định tại Mục IV, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và các Điều 22, 23, 24, 25 của Thông tư số 16 của Bộ Nội vụ.

Việc xét tuyển viên chức năm 2018 (bao gồm 80 trường hợp xét tuyển đặc cách được chuyển sang xét tuyển theo giải trình của trường) chưa đảm bảo quy trình xét tuyển tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Quy chế xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV.

Trường còn 38 hợp đồng lao động chuyên môn (26 giảng viên) là chưa tuân thủ quy định của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

Ban hành quyết định tăng lương đối với bà Trần Thị Thanh Quý, giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (chưa phải là viên chức, không có quyết định tuyển dụng) chưa đúng quy định của Luật Viên chức…

Bên cạnh đó, hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý lãnh đạo của trường không đưa điều kiện về đảm bảo tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu quy hoạch. Hồ sơ quy hoạch cán bộ quản lý các khoa, phòng không có xác nhận lịch sử chính trị của cấp có thẩm quyền.

Một số hồ sơ nhân sự bổ nhiệm năm 2019 còn có thiếu sót về quy trình đề xuất, chủ trương bổ nhiệm; một số trường hợp bổ nhiệm còn thiếu xác nhận tiêu chuẩn chính trị.

Có 8 trường hợp được bổ nhiệm từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2019 khi chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch, gồm: TS Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Trưởng bộ môn, Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân; TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; TS Trịnh Đức Tài, Trưởng Khoa Toán - Tin học; TS Phan Minh Đức, Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; ThS Võ Thuấn, Phó Trưởng Khoa Xã hội học & Công tác xã hội; ThS Hoàng Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo; ThS Đặng Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng bộ môn, Khoa Ngoại ngữ; TS Phạm Văn Hóa, Trưởng bộ môn, Khoa Ngoại ngữ và Lịch sử.

Hợp đồng lao động không đúng quy định

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Bộ GDĐT kiến nghị Trường ĐH Đà Lạt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy, Chi bộ trong công tác PCTN thông qua việc xây dựng các nghị quyết, văn bản chuyên đề về công tác PCTN; rà soát nhiệm vụ PCTN để có sự phân công trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa Đảng ủy với hội đồng trường, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong trường, đảm bảo rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối chủ trì, phối hợp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần rõ về nội dung, đối tượng, hình thức và hiệu quả, thiết thực với từng đối tượng cán bộ, viên chức, lao động và người học.

Về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, Bộ GDĐT kiến nghị Trường ĐH Đà Lạt cần thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục về thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị theo Quyết định số 114 của Trường ĐH Đà Lạt...

Khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng cần lấy ý kiến đề xuất của các đơn vị về chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng phải có đủ nội dung thông tin theo quy định của pháp luật; phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình…

Rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các hồ sơ tuyển dụng có thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra; rà soát toàn bộ hồ sơ viên chức của trường; rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý đối với các hợp đồng lao động không đúng quy định; rà soát các hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm có thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả rà soát, phương án xử lý, khắc phục thiếu sót về Bộ GDĐT để thẩm định, xem xét phương án giải quyết theo quy định…

Về công tác PCTN trong lĩnh vực tài chính, tài sản, Bộ GDĐT yêu cầu Trường ĐH Đà Lạt cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phục vụ công tác quản lý lĩnh vực tài chính, tài sản của trường đảm bảo cơ sở pháp lý; bổ sung nội dung quy định chi tiết về việc tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ, huy động cũng như đi tài trợ, ủng hộ trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, trình Bộ GDĐT ban hành hoặc xin ý kiến Bộ GDĐT ủy quyền cho ban hành theo quy định tại Thông tư số 03 và Công văn số 1513 của Bộ GDĐT.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu để thực hiện bàn giao đưa công trình xây dựng giảng đường sư phạm đa năng vào sử dụng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc thanh toán không dùng tiền mặt tới từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong trường.

Đối với việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, cần phải bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra để đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bố trí cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 51/2012ATT-BGDĐT của Bộ GDĐT; sổ tiếp công dân của trường cần thực hiện theo Mẫu số 06-TCD quy định quy trình tiếp công dân ban hành kèm theo Thông tư số 06 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, rà soát, tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân đề xảy ra những hạn chế, thiếu sót. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận về Bộ GDĐT trước 30/10/2020.

Lê Phương