Từ năm 2015 - 2018, Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc được cấp 57,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Nguồn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), nguồn thu dịch vụ sức khỏe sinh sản và khám sức khỏe an toàn vệ sinh thực phẩm là 5,1 tỷ đồng; nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia 604,5 triệu đồng và chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống tội phạm là 25 triệu đồng.

Qua thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán các nguồn kinh phí từ năm 2015 đến hết 2018, cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh Hà Giang kết luận đơn vị đã sử dụng các quỹ đúng qui định, nguồn kinh phí khám, chữa bệnh tồn đến 31/12/2018 là 887,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số sai phạm, thiếu sót, như 19,1 triệu đồng chi thanh toán phụ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức trong thời gian nghỉ thai sản; 171,4 triệu đồng trích thiếu nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương từ các nguồn thu khác của đơn vị năm 2017.

Một số chứng từ thanh toán lưu giữ không khoa học, một số hồ sơ mua sắm tài sản thiếu biên bản của hội đồng lựa chọn nhà cung ứng hàng hóa; chưa trích lập đủ kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu của đơn vị theo quy định…

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh cũng khẳng định, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng tại các sai phạm, thiếu sót nói trên.

Nguyên nhân sai phạm, thiếu sót là do kế toán chưa nghiên cứu, cập nhật đầy đủ các văn bản liên quan đến chế độ tài chính, kế toán, chính sách, định mức chi đã được cấp có thẩm quyền qui định. Giám đốc trung tâm chưa thường xuyên tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán các nguồn kinh phí. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh đề nghị UBND huyện Mèo Vạc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quyết toán các nguồn thu khác của các đơn vị phải đúng theo qui định pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc trích lập kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương từ các nguồn thu khác đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn huyện. Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc thực hiện nghiêm túc Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành về công tác quản lý tài chính, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, chứng từ thanh toán phải đầy đủ, chi trả các chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ trong thời gian nghỉ thai sản theo đúng qui định; trích lập kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương theo đúng qui định. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với giám đốc, kế toán, có biện pháp khắc phục ngay các thiếu sót, hạn chế.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc nộp ngân sách Nhà nước 190,5 triệu đồng; công khai kết luận thanh tra tại trụ sở.

T.Giang