Mới đây, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã hoàn tất quá trình thanh tra và ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn, tổ chức, bộ máy, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tiền lương, tiền thưởng của Công ty Xổ số Bắc Kạn, chỉ rõ những sai phạm, tồn tại trong công tác cán bộ và tuyển dụng lao động tại đơn vị này.

Về tổ chức, bộ máy, thời điểm thanh tra, chức danh chủ tịch vẫn kiêm giám đốc công ty là trái quy định tại Điều 8, Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Về công tác bổ nhiệm, Công ty Xổ số Bắc Kạn chưa xây dựng quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại để thể chế hóa việc thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 2, 3, 4, 6, Điều 3, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Trong toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không có giấy khám sức khỏe, do đó không có cơ sở để xác định cán bộ được bổ nhiệm có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

Bổ nhiệm bà Dương Thị Nhất giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát doanh thu và Trả thưởng tại Quyết định số 134/QĐ-XSKT ngày 25/7/2017, trong thời kỳ bà Nhất vi phạm khuyết điểm và đã bị kỷ luật, đến thời điểm bổ nhiệm là 95 ngày, chưa đủ để đánh giá bà Nhất đã sửa chữa khuyết điểm, không tái phạm, phấn đấu nâng cao năng lực và trách nhiệm của bản thân nhằm đủ điều kiện để bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 6, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

Về tuyển dụng lao động, thời điểm thanh tra, Công ty Xổ số Bắc Kạn cũng chưa xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với lao động trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu (áp dụng từ ngày 25/10/2013); vi phạm Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với lao động làm việc trong Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (áp dụng từ ngày 1/1/2016 thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH).

Việc tuyển dụng, sử dụng lao động, Công ty Xổ số Bắc Kạn cũng chưa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã chỉ rõ trách nhiệm toàn bộ sai phạm thuộc về cá nhân ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số Bắc Kạn; trách nhiệm tập thể lãnh đạo Công ty Xổ số Bắc Kạn, gồm ông Lâm và ông Nguyễn Thế Kỷ, ông Hoàng Duy Phương - Phó Giám đốc Công ty Xổ số Bắc Kạn đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra để xảy ra các sai phạm.

Thanh tra tỉnh Bắc Kạn cũng kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban Giám đốc công ty; yêu cầu Công ty Xổ số Bắc Kạn chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tồn tại, hạn chế mà Thanh tra đã chỉ ra.

Trần Kiên