Kết luận thanh tra chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra, việc UBND tỉnh áp dụng Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND về việc tuyển dụng vào công chức, viên chức không qua thi tuyển, xét tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh, là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về quản lý biên chế công chức, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với 7 cơ quan, tổ chức.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức một kỳ tuyển dụng công chức năm 2017 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 84 công chức. Về cơ bản, kỳ tuyển dụng thực hiện theo quy định, nhưng còn thiếu sót, tồn tại trong thành lập hội đồng thi tuyển công chức, tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả điểm thi…

Bên cạnh đó, qua kiểm tra 33 hồ sơ, cho thấy các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định pháp luật, nhưng đến thời điểm thanh tra, 16/33 công chức chưa có chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh và các cơ quan còn bổ nhiệm 11 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn.

Trong đó, 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước dành cho lãnh đạo sở, ngành, 1 người có bằng chuyên môn không phù hợp với vị trí việc làm và 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tại thời điểm thanh tra, còn 2 cơ quan, tổ chức sử dụng 12 lao động hợp đồng, 1 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (đến thời điểm công bố kết luận thanh tra, các cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hợp đồng lao động và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nêu trên)…

Để khắc phục những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức; quản lý hồ sơ công chức.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức; bố trí, sắp xếp công việc theo vị trí việc làm phù hợp với bằng cấp chuyên môn đối với 1 trường hợp. Đồng thời tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch (được kết luận thanh tra chỉ ra và các công chức sau khi cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát) đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn trong thời hạn 6 tháng, quá thời hạn nêu trên, nếu không đáp ứng đầy đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch hiện giữ.

Bên cạnh đó, thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện việc bổ sung, chuyển giao, tiếp nhận, nghiên cứu, sử dụng, khai thác, lưu giữ, bảo quản, mở sổ quản lý hồ sơ, báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định, đảm bảo các thành phần hồ sơ; thực hiện lập mã số hồ sơ công chức để lưu trữ; sao chụp (scan) và lưu trữ hồ sơ công chức dưới dạng tập tin trên máy tính.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Phương Anh