Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trách nhiệm của Trưởng ban Dân tộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng thời kỳ 2016-2018.

Theo kết luận thanh tra, Ban Dân tộc còn tồn tại hàng loạt khuyết điểm, sai phạm với số tiền hơn 211 triệu đồng.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, việc công khai, minh bạch trong hoạt động chưa bảo đảm quy định như: chưa công khai dự toán bổ sung trong năm, chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình dự toán ngân sách, thời điểm công khai dự toán muộn so với quy định.

Không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi.

Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai sai thẩm quyền; chưa phê duyệt kế hoạch công khai bản kê khai; chưa mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai; một số bản kê khai chưa đảm bảo về thời gian, chậm so với quy định, chưa kê khai đúng, kê khai đủ thông tin mô tả tài sản, chưa giải trình biến động tài sản trong năm.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân tại điểm tiếp công dân; công tác theo dõi, cập nhật đơn chưa đầy đủ, phân loại đơn còn nhầm lẫn giữa đơn kiến nghị với đơn khiếu nại; chưa thực hiện chi trả tiền xử lý đơn thư cho công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Việc chấp hành Luật Thanh tra còn một số công tác nghiệp vụ thanh tra chưa bảo đảm quy định: Các quyết định thanh tra không ghi rõ đối tượng thanh tra; không xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh thực tế, một số cuộc thanh tra không tiến hành lập biên bản với đối tượng thanh tra về việc thống nhất số liệu thanh tra; các kết luận thanh tra có sai phạm nhưng không chỉ rõ cá nhân liêm quan đến sai phạm.

Thanh tra 3/6 dự án đầu tư xây dựng Ban Dân tộc thực hiện trong thời kỳ thanh tra 2016-2018 có tổng mức đầu tư gần 16,3 tỷ đồng, phát hiện một số sai phạm, tồn tại trong công tác thực hiện đầu tư như: lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, giám sát, nghiệm thu, thanh toán,… có sai sót, không đảm bảo quy định; tổng giá trị sai phạm phát hiện hơn 211 triệu đồng. Điển hình, tại công trình san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên phát hiện dự toán tính sai khối lượng với giá trị sai phạm gần 155 triệu đồng...

Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ các cá nhân phải chịu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm, tồn tại gồm: Lãnh đạo Ban các thời kỳ, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, kế toán…

Thanh tra tỉnh Điện Biên đề nghị Trưởng ban Dân tộc tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm, hạn chế, khắc phục các tồn tại được phát hiện qua thanh tra. Đồng thời, ra quyết định thu hồi về ngân sách số tiền sai phạm gần 35,2 triệu đồng; yêu cầu Ban Dân tộc giảm trừ qua thanh toán hơn 176,5 triệu đồng.

Trần Kiên