Kết luận thanh tra số 439/KL-Ttra chỉ rõ, với tổng số lao động đang làm việc tại nước ngoài là 5.260, trong đó thị trường Nhật Bản là 1.782 người, Đài Loan là 3.478 người, thế nhưng Cty Sao Việt lại chưa có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng số 238/LĐTBXH-GP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp ngày 22/9/2010 gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý lao động có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành luật theo quy đúng định tại Khoản 2 Điều 6 quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với người lao động không ghi đầy đủ, cụ thể các nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cty Sao Việt ra thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đầy đủ thông tin, chưa niêm yết công khai thông báo tuyển chọn lao động tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đặc biệt, Cty chưa biên soạn tài liệu về hợp đồng ký giữa công ty với người lao động và nội dung kỷ luật lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động để phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 3, mục IV, Quyết định số 18/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đối với việc giáo viên bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cty Sao Việt chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 mục IV, Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, Cty còn thỏa thuận để người lao động trực tiếp chi trả tiền môi giới cho đối tác môi giới tại Đài Loan là chưa đúng theo quy định tại Khoản I Mục II Thông tư liên tịch số số 16/2007/TTL-BLĐTBXH-BTC ngày 4/9/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Cty Sao Việt thu tiền đóng góp Qũy Hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là chưa đúng theo quy định tại điểm b Khoản 3 Mục I Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 củ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng yêu cầu: Giám đốc Cty Sao Việt khắc phục ngay các vi phạm.

Nguyễn Điểm