Một số đơn vị sự nghiệp chỉ xây dựng kế hoạch đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức, không thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm và điều chỉnh đề án vị trí việc làm khi có biến động về người làm việc là không đúng theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Trong 2 năm 2017 - 2018, tại quận Hải Châu có 8 trường hợp bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý do Ban Tổ chức Quận ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm không đúng quy định. Trong đó, hồ sơ bổ nhiệm của 5 trường hợp bổ nhiệm tại chỗ và 2 trường hợp bổ nhiệm từ nơi khác đến thiếu các thủ tục như: Văn bản đề xuất của đơn vị, tờ trình của UBND quận; bảng nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín; biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ (cán bộ chủ chốt), biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ (tập thể lãnh đạo); 8 trường hợp kê khai lý lịch theo mẫu 2c; 5 trường hợp hồ sơ bổ nhiệm thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp và tương đương trở lên và 1 trường hợp không có bản nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác...

Đối với các trường hợp do Phòng Nội vụ quận thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, có 3 trường hợp bổ nhiệm từ nơi khác đến thiếu đề xuất của đơn vị, 2 trường hợp thiếu tờ trình của UBND quận, 2 trường hợp thiếu thông báo của Quận ủy; 5 trường hợp thiếu phiếu tín nhiệm của tập thể lãnh đạo.

Ngoài ra, có 15 trường hợp bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý khác do UBND quận thực hiện bổ nhiệm trước ngày 7/9/2017 và 3 trường hợp sau thời điểm này không đúng quy định về quy trình thủ tục và thành phần hồ sơ bổ nhiệm. Trong đó có 5 trường hợp thiếu phiếu tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, 1 trường hợp thiếu phiếu thảo luận nhận xét, đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín; 9 trường hợp thiếu tờ trình của UBND quận; 3 trường hợp thiếu thông báo của Quận ủy; 7 trường hợp thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị.

Thanh tra TP Đà Nẵng  xác định, UBND quận Hải Châu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa làm Phó đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận năm 2017 và chuyển về làm Phó Trưởng ban Quản lý chợ Mới Hòa Thuận vào năm 2018 không phù hợp với đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp.

Các hạn chế khác của quận Hải Châu là chuyển đổi vị trí công tác không đúng quy định tại Nghị định 150/2013/NĐ-CP, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Ban Quản lý Công trình xây dựng cơ bản và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên thiếu chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp là không đúng quy định, một vài đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó không đúng quy định; một số đơn vị sự nghiệp chưa xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc xây dựng nhưng chưa được phê duyệt.

Thanh tra TP đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại quận Hải Châu; chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Hải Châu kiểm điểm, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trong thời gian qua.

Ngọc Phó