Kết luận nêu rõ, về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục với 315 vị trí việc làm đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh; tại thời điểm thanh tra, đã ban hành các quyết định phê duyệt cơ cấu, vị trí việc làm và bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các cơ quan tổ chức; đã xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021.

Tính đến ngày 30/9/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tinh giản được 126 biên chế công chức, trong đó có 19 công chức tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, năm 2016, 2017 và đầu năm 2018, UBND tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính vượt so với chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao, cụ thể: Năm 2016 vượt 17 biên chế; năm 2017 vượt 28 biên chế; đầu năm 2018 vượt 7 chỉ tiêu biên chế.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được UBND tỉnh cơ bản thực hiện theo quy định. Mặc dù vậy, khi xét chuyển viên chức thành công chức không dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể để có văn bản xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được UBND tỉnh Thái Nguyên cơ bản thực hiện theo quy định. Nhưng kết quả thanh tra vẫn chỉ ra có 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Kết quả thanh tra về công tác tuyển dụng công chức, viên chức cho thấy, về cơ bản được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như việc xây dựng đề thi, đáp án thi không có thang điểm chi tiết; xây dựng đề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học không có đề dự phòng; một số kỳ tuyển dụng viên chức không thực hiện việc giám sát kỳ thi; quyết định thành lập các tiểu ban để tổ chức ra đề, chấm điểm bài viết, coi thi và quyết định thành lập Ban Giám khảo để tổ chức phỏng vấn chưa đúng thẩm quyền…

Tại thời điểm thanh tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, đoàn thanh tra nhận thấy một số cơ quan, tổ chức trong hồ sơ bổ nhiệm không có giấy chứng nhận sức khỏe của công chức tại thời điểm bổ nhiệm. Bên cạnh đó, một số trình tự bổ nhiệm được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại của một số trường hợp còn chưa đảm bảo thời gian theo quy định, 2 trường hợp tại thời điểm thanh tra đã quá thời hạn bổ nhiệm lại từ 6 tháng đến 12 tháng vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại...

Về nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, qua quá trình kiểm tra, đoàn thanh tra nhận thấy UBND tỉnh Thái Nguyên chưa ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức mình.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, tổ chức dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương đối với 28 trường hợp đã trúng tuyển trong các kỳ tuyển dụng công chức có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội và 1 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ để điều chỉnh, xếp lại bậc lương theo đúng quy định.

Chấm dứt việc ký hợp đồng lao động đối với 12 trường hợp và bố trí công việc đối với 4 trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính theo đúng quy định; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời… 

Phương Anh