Bà Lê Thị Đoàn yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc do Nhà nước thực hiện công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), phường An Hòa, thành phố Sa Đéc.

 Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 10/9/2018, UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND-NĐ về thu hồi diện tích 84,1m2 đất ở đô thị của bà Lê Thị Đoàn (ngụ số 125, Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) thuộc công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc.

   Ngày 11/9/2018, Hội Đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 682/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng cho bà Lê Thị Đoàn tổng số tiền là 508.577.277 đồng.

Bà Lê Thị Đoàn không thống nhất nên khiếu nại.

Ngày 20/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND-NĐ, không chấp nhận các yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở và vật kiến trúc của bà Lê Thị Đoàn. 

Bà Đoàn không thống nhất, tiếp tục khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc và hoán đổi đất ở đô thị.

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh đối thoại với bà Cao Bích Sơn (do bà Lê Thị Đoàn ủy quyền).

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn yêu cầu nâng giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc là không có cơ sở xem xét giải quyết, do UBND thành phố Sa Đéc đã áp giá bồi thường đúng quy định. Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu hoán đổi đất ở đô thị là thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc.

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND-NĐ ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc và những nhận định trên, ngày 26/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã sửa đổi một phần Quyết định số 739/QĐ-UBND-NĐ ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc, giải quyết: Bác đơn yêu cầu nâng giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc của bà Lê Thị Đoàn.

Quyết định số121/QĐ-UBND-NĐ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND thành phố Sa Đéc tổ chức thi hành; Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.