Việc tham mưu thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thời gian thực hiện còn chậm. Nguyên nhân là do diện tích rừng Sơn La lớn, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, địa bàn hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, số lượng chủ rừng nhiều, diện tích giao rừng nhỏ lẻ, manh mún; trình độ nhận thức của các chủ rừng là cá nhân, cộng đồng bản còn hạn chế; lực lượng kiểm lâm mỏng và được giao phụ trách địa bàn quá rộng, thường xuyên chuyển đổi địa bàn phụ trách, ảnh hưởng đến việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và công tác nghiệm thu rừng đủ điều kiện chi trả.

Mặt khác, điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chưa xác định rõ nhiệm vụ dẫn đến chỉ đạo điều hành và thực hiện chính sách trên địa bàn có lúc có việc chưa kịp thời; thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí của Quỹ.

Việc theo dõi diễn biến rừng hàng năm, cập nhật phần diện tích cháy rừng, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng chưa kịp thời; chưa kiểm tra giám sát toàn diện kết quả thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh giao đất, giao rừng; quản lý, sử dụng thanh quyết toán các nguồn kinh phí chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn thiếu chủ động, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan chuyên môn của Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh tham mưu chưa đầy đủ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP được ban hành kèm theo Quyết định 2495/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh; việc theo dõi diễn biến rừng hàng năm, cập nhật phần diện tích cháy rừng, phá rừng, chuyển mục đích sử dụng chưa kịp thời...

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện theo quy định tại Điều 1, Nghị định 147 của Chính phủ để triển khai thực hiện theo quy định; chỉ đạo các bộ, ngành quy định cụ thể mô hình tổ chức và địa vị pháp lý của Quỹ áp dụng chung cho toàn quốc. Quy định cụ thể mô hình tổ chức của Quỹ là đơn vị sự nghiệp và cho phép Quỹ được vận hành theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành về quy định mức thu nộp đối với các loại dịch vụ theo quy định của Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ để tạo thêm nguồn cho tỉnh và tăng thu nhập cho chủ rừng.

Bảo Anh