Kết luận chỉ ra, việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của đơn vị còn chậm so với quy định tại Khoản 4, Điều 36 Luật Thanh tra năm 2010.

Mặt khác, Sở Tư pháp Lai Châu chưa ban hành Quyết định bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2017 khi đã được UBND tỉnh nhất trí cho bổ sung kế hoạch làm căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra cho thấy, trong năm 2018, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết số 61/QĐ-STP ngày 21/6/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động công chứng đối với tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu không có trong quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2018 đã gửi Thanh tra tỉnh.

"Việc thực hiện trên là chưa đúng theo nội dung Công văn số 2192/UBND-NC ngày 4/11/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh", kết luận nêu rõ.

Bên cạnh đó, thời gian công khai minh bạch về tài chính, ngân sách dự toán tại Văn phòng Sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước còn chậm so với quy định. Đặc biệt, Phòng Công chứng số 1 chưa thực hiện công khai khi được bổ sung dự toán.

Ngoài ra, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn một số tồn tại được Thanh tra tỉnh chỉ ra như: Quy chế xây dựng còn chung chung, một số nội dung chi chưa cụ thể, việc tham gia ý kiến của các đơn vị, phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể, công khai tại hội nghị cán bộ công chức chưa thể hiện bằng văn bản mới chỉ được chứng minh ghi trong sổ họp; một số đơn vị chưa thực hiện cơ chế khoán tiền văn phòng phẩm theo Khoản 6, Điều 3 Thông tư 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

Hay nội dung chi từ nguồn thu hoạt động đấu giá tài sản như: Chi cho công tác niêm yết, xây dựng hồ sơ đấu giá, tổ chức bán hồ sơ, chi cho các thành viên tham dự phiên đấu giá... chưa được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ

Đặc biệt, năm 2017, Sở Tư pháp mua sắm tài sản với tổng số tiền 593,3 triệu đồng gồm phần mềm máy tính, thiết bị tin học và tài sản khác, nhưng Sở chưa đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm đ Điều 8 của Luật Đấu thầu và Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Thiếu bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Kết luận cũng chỉ ra, kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 còn xây dựng chung chung, chưa xác định được số lượng công chức đến kỳ phải chuyển đổi trong năm, hết năm đơn vị chưa xây dựng báo cáo kết quả chuyển đổi.

Ngoài ra, việc lập danh sách phê duyệt người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2017 và 2018 chưa xác định rõ đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ quan quản lý.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Chỉ đạo kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2017-2018.

Nguyễn Điểm