Kết luận chỉ ra, công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC vẫn còn nhiều thiếu sót như: sổ theo dõi tiếp công dân chưa đúng theo mẫu số 06 tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của TTCP về Quy định quy trình tiếp công dân.

Trong quá trình thụ lý, giải quyết đơn KN,TC, Sở sử dụng phiếu đề xuất thụ lý, giải quyết đơn KN,TC chưa đúng theo mẫu số 01 tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của TTCP Quy định quy trình xử lý đơn KN, đơn TC, đơn kiến nghị, phản ánh.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Sở và các đơn vị trực thuộc được thực hiện thường xuyên, công tác minh bạch tài sản, thu nhập được đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, một số trường hợp thực hiện chưa đúng yêu cầu: kê khai nhà nhưng không kê khai đất của ngôi nhà, thiếu địa chỉ; kê khai tổng thu nhập trong năm chưa đầy đủ, không kê khai thu nhập của vợ hoặc chồng, không giải trình biến động về tổng thu nhập; sửa mẫu bản kê khai, cắt bỏ phần không kê; năm 2016, người nhận bản kê khai chưa ký đầy đủ vào từng trang của bản kê khai.

Những thiếu sót này là chưa đúng quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của TTCP về Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo các bộ phận và đơn vị có liên quan chấn chỉnh những thiếu sót; chỉ đạo văn phòng và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công khai bản kê khai hằng năm theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP; hướng dẫn người kê khai thực hiện kê khai đúng quy định, tránh những sai sót.

Bảo Anh