Kết luận thanh tra “Trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; gắn với các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng 5 công trình trường học và 7 công trình trồng, chăm sóc cây xanh”, được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành mới đây; bên cạnh tồn tại, hạn chế trong việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Bảo Lâm, thanh tra cũng phát hiện sai phạm hơn 1 tỷ đồng tại 12 công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng (QL&KTCTCC) làm chủ đầu tư.

Tại 12 công trình được thanh tra có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh được phê duyệt là gần 47,5 tỷ đồng. Trong đó, Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư 5 công trình trường học: hơn 42,3 tỷ đồng; Trung tâm QL&KTCTCC làm chủ đầu tư 7 công trình trồng, chăm sóc cây xanh: hơn 5,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, 5 công trình xây dựng trường học được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi; 7 công trình trồng, chăm sóc cây xanh, có 6 công trình theo hình thức chỉ định thầu, 1 công trình được đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Thời điểm thanh tra (23/4 đến 21/6/2019), giá trị khối lượng hoàn thành và được nghiệm thu, thanh toán tại 12 công trình là hơn 42,2 tỷ đồng; trong đó: 11 công trình đã được nghiệm thu khối lượng hoàn thành thi công với giá trị gần 36 tỷ đồng; 1 công trình đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra 12 công trình này, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện sai phạm hơn 1 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT đầu ra các đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước 63,76 triệu đồng), cụ thể:

Công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán tại 7 công trình áp dụng không đúng định mức, đơn giá một số hạng mục công tác với số tiền 484,73 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư ký kết hợp đồng và thanh toán với nhà thầu không đúng với giá trị thực tế của các công trình, trong đó: Phòng GD&ĐT thanh toán 5 công trình với số tiền 387,52 triệu đồng; Trung tâm QL&KTCTCC thanh toán 2 công trình với số tiền 97,2 triệu đồng.

Công tác giám sát thi công, nghiệm thu, thanh toán tại 5 công trình trường học và 6 công trình trồng, chăm sóc cây xanh chưa chặt chẽ, dẫn đến chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và đơn vị thi công nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công với số tiền gần 542 triệu đồng (Phòng GD&ĐT: 211,37 triệu đồng; Trung tâm QL&KTCTCC: 330,62 triệu đồng).

Về quyết toán công trình hoàn thành, chưa thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước khi chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán 3 công trình trồng, chăm sóc cây xanh; Phòng Tài chính - Kế hoạch còn chậm thẩm định, trình phê duyệt quyết toán 6 công trình.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ tồn tại, hạn chế của UBND huyện Bảo Lâm trong việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, như còn một số bản kê khai chưa phản ánh đầy đủ các thông tin về quyền sử dụng đất và tình hình biến động tài sản, thu nhập hàng năm theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Qua thanh tra trách nhiệm về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Thanh tra huyện còn một số đơn vị trực thuộc chưa ban hành chương trình hành động thực hiện Luật PCTN, kế hoạch PCTN của UBND huyện.

Căn cứ thẩm quyền, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 863,24 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra (Phòng GD&ĐT: 534,36 triệu đồng; Trung tâm QL&KTCTCC: 328,88 triệu đồng). Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra.

Trần Kiên