DA kè chống xói lở đầm Cù Mông được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1795 ngày 28/10/2011 và UBND thị xã Sông Cầu (chủ đầu tư) phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán với tổng giá trị dự toán công trình được duyệt hơn 185 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu 156 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và vốn huy động khác 29 tỷ đồng. DA được khởi công tháng 12/2013 và hoàn thành vào tháng 5/2016.

Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của DA kè chống xói lở đầm Cù Mông, Đoàn thanh tra của tỉnh phát hiện những sai sót trong việc quản lý DA, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; dẫn đến việc quyết toán công trình có chênh lệch tăng tổng số tiền hơn 2,39 tỷ đồng.

Về nguồn vốn và thanh toán vốn đầu tư được UBND thị xã Sông Cầu cho phép tạm ứng số tiền 336,2 triệu đồng từ ngân sách thị xã để chi đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân để thực hiện thi công các đoạn xung yếu trước mùa mưa năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả ngân sách là chưa đúng quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng ngân sách theo Điều 10, Thông tư số 86 ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính.

Chủ đầu tư đã thiếu kiểm tra, giám sát về năng lực và khối lượng thí nghiệm địa chất của đơn vị tư vấn khảo sát; là thực hiện không đúng theo quy định về giám sát công tác khảo sát xây dựng. Đồng thời, rà soát khối lượng giữa thiết kế bản vẽ thi công với và dự toán đã được thẩm định, thẩm tra chưa kỹ trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, dẫn đến sai sót về giá trị khối lượng khảo sát, thiết kế, dự toán và chi phí thiết kế; làm tăng chi phí quản lý DA tương ứng với số tiền 34,6 triệu đồng.

Công tác thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng, đơn vị tư vấn khảo sát không lập các biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu, tháo niêm phong các mẫu được thí nghiệm và trong các phiếu kết quả thí nghiệm không có sự giám sát của chủ đầu tư. Do đó việc thanh toán chi phí số tiền 51,7 triệu đồng là không có cơ sở.

 

Thu hồi số tiền sai phạm gần 2,4 tỷ đồng trong DA kè chống xói lở đầm Cù Mông. Ảnh: N.Phê - L.Bình

 

Ngoài ra, công tác quản lý, thẩm định, thẩm tra khối lượng dự toán so với thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư chưa chặt chẽ để đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa, tính trùng với khối lượng dự toán, vận dụng định mức chưa phù hợp làm tăng giá trị dự toán tương ứng số tiền 2,39 tỷ đồng; dẫn đến chi phí thiết kế tăng tương ứng số tiền 26,6 triệu đồng và chi phí quản lý DA tăng 34,6 triệu đồng là không đúng quy định.   

Việc đánh giá tác động môi trường của DA thực hiện sau khi công trình đã khởi công xây dựng là thực hiện chưa đúng quy định về trình tự thủ tục đầu tư DA. Qua làm việc, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu và đơn vị tư vấn thừa nhận trong quá trình lập đề cương dự toán đã chưa nghiên cứu kỹ, áp dụng chưa phù hợp với quy định theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; làm cho giá trị khối lượng đã được nghiệm thu thanh lý hợp đồng cao hơn giá trị khối lượng thực tế.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi số tiền sai phạm 2,39 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện xong các nội dung theo Kết luận thanh tra trên chậm nhất vào cuối tháng 11/2019, nếu các đơn vị liên quan chưa thu hồi dứt điểm số tiền sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định tại Điều 11 Nghị định 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

N.Phê - L.Bình