Kiểm tra việc đầu tư sửa chữa 12 công trình đã quyết toán trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017 cho thấy, có 6/12 công trình đơn vị tư vấn thiết kế lập khối lượng dự toán chưa phù hợp với khối lượng thiết kế bản vẽ thi công.

Khi quyết toán công trình hoàn thành, đơn vị giám sát và chủ đầu tư cũng chưa giảm trừ khối lượng do dự toán tính thừa của 6/12 công trình.

Trong quá trình lập khối lượng quyết toán công trình hoàn thành, có 2/12 công trình, đơn vị thi công tính thừa khối lượng quyết toán đắp đất nền đường, đào móng mặt đường ổ gà, lu tăng cường nền đường... làm tăng giá trị quyết toán công trình hoàn thành với số tiền 40 triệu đồng.

Kết luận còn chỉ ra, chủ đầu tư quản lý khối lượng thiết kế, dự toán chưa chặt chẽ; không giảm trừ khối lượng do dự toán tính thừa khi quyết toán, thiếu sự kiểm tra khối lượng đề nghị quyết toán của đơn vị thi công, dẫn đến khối lượng quyết toán của 8/12 công trình tăng so với khối lượng thực tế thi công tương ứng với số tiền gần 90 triệu đồng, là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 4, Điều 29 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặt khác, việc chủ đầu tư đã chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án đối với hợp đồng lao động với số tiền 39,3 triệu đồng là thực hiện không đúng quy định.

Trong quá trình thiết kế, lập dự toán công trình, đơn vị tư vấn thiết kế đã thiếu sự kiểm tra, đối chiếu khối lượng dự toán với thiết kế bản vẽ thi công, dẫn đến khối lượng dự toán tăng so với khối lượng thiết kế bản vẽ thi công, là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 9, Điều 53 Luật Xây dựng năm 2003 và Khoản 10, Điều 80 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổ chức giám sát thi công chưa chặt chẽ, dẫn đến nhà thầu thi công thiếu khối lượng; kiểm tra khối lượng dự toán chưa kỹ nhằm phát hiện những sai sót, bất hợp lý giữa khối lượng dự toán và khối lượng thiết kế bản vẽ thi công để kịp thời điều chỉnh hoặc yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh.

Mặt khác, khi quyết toán công trình, đơn vị cũng thiếu kiểm tra khối lượng thực tế thi công, khối lượng quyết toán, để đơn vị thi công quyết toán khối lượng hoàn thành của 8/12 công trình tăng so với khối lượng thực tế thi công, dẫn đến giá trị quyết toán chi phí giám sát tăng, là thực hiện không đúng quy định

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng quản lý khối lượng thực tế thi công chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thi công, tính toán khối lượng quyết toán không chuẩn xác, dẫn đến quyết toán khối lượng công trình hoàn thành tăng so với khối lượng thực tế thi công, là thực hiện không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Phú Yên kiến nghị, các đơn vị liên quan đến các vi phạm tổ chức rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra sai sót đối với 12 dự án công trình.

Kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền trên 290 triệu đồng, trong đó chi trả dứt điểm số tiền 74,5 triệu đồng cho đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định; thu hồi số tiền sai sót 216 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thái Hải