Chưa có hồ sơ nộp trực tuyến

Theo kết luận, Sở TN&MT chậm công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ TTHC theo quy định (thời gian trình theo quy định là 5 ngày từ ngày Bộ, ngành công bố); công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến chưa cao, đến nay chưa có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực đất đai.

Chưa thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về đất đai; các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (CN VPĐKĐĐ) chưa thực hiện in phiếu tiếp nhận từ phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa vẫn còn tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm tại bộ phận chuyên môn.

Theo số liệu Chi cục Quản lý đất đai (QLĐĐ) cung cấp, trong 2 năm (2017 - 2018), Chi cục tiếp nhận 400 hồ sơ TTHC về đất đai (năm 2017: 142 hồ sơ, năm 2018: 258 hồ sơ) nhưng có tới 336 hồ sơ có thời gian trả giải quyết trễ hẹn.

Chọn ngẫu nhiên 15 bộ hồ sơ trong 2 năm để kiểm tra đoàn thanh tra chỉ ra, nhiều hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi; có hồ sơ ban hành văn bản trả hồ sơ lại để bổ sung nhưng quá thời hạn hẹn trả gần 3 tháng. Nhiều hồ sơ thiếu giấy biên nhận hồ sơ, không cập nhật thông tin trả kết quả; một số hồ sơ có ngày ban hành văn bản không đúng trình tự thời gian, có hồ sơ đã có văn bản yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ nhưng đến khi nộp lại, Bộ phận tiếp nhận không kiểm tra mà vẫn tiếp nhận, dẫn đến Sở TN&MT phải tiếp tục yêu cầu, bổ sung hồ sơ với cùng nội dung đã yêu cầu trước đây là không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, việc thực hiện, giải quyết TTHC về đất đai tại một số hồ sơ có sai sót như: Ngày công chức ký nhận hồ sơ sau ngày Giám đốc VPĐKĐĐ ký xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai (GCNQSDĐ); hình dạng về thửa đất trên biên bản kiểm tra hiện trường và hình dạng thửa đất trên mảnh trích đo đạc chỉnh lý bản đồ khu đất không giống nhau; không có bản mô tả ranh giới trong hồ sơ địa chính; hồ sơ không có phiếu kiểm soát TTHC, không có mã hồ sơ, không có phiếu hẹn trả kết quả; có tình trạng chỉnh sửa ngày tháng của các văn bản trong hồ sơ.

Hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai trễ hẹn nhiều

Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết TTHC về đất đai tại 3 CN VPĐKĐĐ  và 5 UBND xã, phường cho thấy, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai trễ hẹn nhiều.

Trong 3 năm (2016 - 2018), CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa trễ hẹn nhiều nhưng chỉ có 158 hồ sơ có thư xin lỗi; CN VPĐKĐĐ huyện Phú Hòa trễ hẹn 605 hồ sơ nhưng không cung cấp được số hồ sơ trễ hẹn có thư xin lỗi (hồ sơ trễ hẹn đa số là hồ sơ cấp GCNQSDĐ 354 hồ sơ); CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa trễ hẹn 7.896 hồ sơ nhưng không cung cấp được số hồ sơ trễ hẹn có thư xin lỗi (hồ sơ trễ hẹn đa số là hồ sơ đăng ký biến động 5.126 hồ sơ, cấp GCNQSDĐ 725 hồ sơ, cấp đổi GCNQSDĐ 159 hồ sơ).

Các CN VPĐKĐĐ được xác minh cũng thực hiện không nghiêm việc gửi thư xin lỗi, gửi thư xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết thực hiện không đúng quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Việc phê duyệt kết quả thực hiện TTHC của các CN VPĐKĐĐ được xác minh tuy đúng hạn nhưng chậm chuyển đến bộ phận một cửa, thời gian giải quyết TTHC còn kéo dài không đúng quy định tại Quyết định số 1007/QĐ- UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh.

Tại CN VPĐKĐĐ huyện Đông Hòa và CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa lập phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính sát ngày hẹn trả kết quả; một số thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian phát hành văn bản chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Chi cục Thuế huyện không phù hợp về trình tự thời gian giải quyết.

Tại CN VPĐKĐĐ huyện Phú Hòa và 5 xã được xác minh thiếu họp xét nguồn gốc đất; họp xét nguồn gốc đất không chặt chẽ, còn sai sót trong việc ghi biên bản họp xét nguồn gốc; sai sót trong việc niêm yết công khai hồ sơ TTHC về đất đai; tiếp nhận, giải quyết TTHC khi chưa đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định.

Ngoài ra, các CN VPĐKĐĐ được xác minh chưa nhập thông tin và in phiếu tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; không thực hiện quy định về lập phiếu kiểm soát hồ sơ TTHC và không cập nhật ngày Bộ phận một cửa nhận kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan có thẩm quyền ký kết quả giải quyết TTHC; hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm của CN VPĐKĐĐ không được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là không đúng quy định tại Công văn số 5445/UBND-NC ngày 21/10/2018 của UBND tỉnh, Điều 6 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thanh tra tỉnh kiến nghị lãnh đạo Sở TN&MT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC về đất đai, công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ TTHC đúng theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện nghiêm việc in phiếu tiếp nhận từ phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục QLĐĐ, VP ĐKĐĐ, Chi nhánh VP ĐKĐĐ các huyện, thành phố chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót; kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định do đã để xảy ra những sai sót…

Thái Hải