Kết luận chỉ ra, trong giai đoạn từ ngày 18/3/2014 đến ngày 27/2/2015, Công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam đã nhập khẩu phế liệu vượt 549,02 tấn không đúng quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 06/GXN-STNMT ngày 27/2/2014 của Sở TN&MT.

Về việc thực hiện các quy định về thủ tục pháp lý về BVMT, các công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại. 

Đối với Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam (giai đoạn từ ngày 1/6/2016 đến ngày 27/6/2018), chưa thực hiện quản lý đối với bụi lò theo quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), không đăng ký chủ nguồn thải CTNH, không phân loại, thu gom, không có chứng từ chuyên giao xử lý CTNH.

Đối với Công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam, Công ty không cung cấp được chứng từ CTNH, hóa đơn chuyển giao xử lý; không báo cáo về việc quản lý đối với những loại CTNH này là không đúng quy định. Công ty không có chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao cho đơn vị vận chuyển, xử lý.

Nguyễn Điểm