Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ, trong giai đoạn thanh tra có 3 đơn vị tổ chức 3 kỳ thi tuyển viên chức, 9 đơn vị tổ chức 13 kỳ xét tuyển viên chức, kết quả trúng tuyển 826 trường hợp, số người đến nhận việc là 823 người, 3 trường hợp không đến nhận việc.

Đồng thời, có 16 đơn vị tổ chức xét tuyển đặc cách đối với 142 trường hợp, trong đó có 73 trường hợp là người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực, 4 trường hợp còn lại là người tốt nghiệp đại học loại khá (ngày 20/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng đặc cách đối với 4 trường hợp này).

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển của một số đơn vị còn tồn tại nhiều hạn chế,như: Một số thông báo tuyển dụng chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Một số đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, thành viên Ban đề thi không phải là thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch; đáp án các câu hỏi, cách tính điểm, chấm thi và tổng hợp còn một số sai sót, một số đơn vị ban hành thông báo trúng tuyển trước khi có quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển, cử một viên chức hướng dẫn nhiều viên chức tập sự trong cùng một thời gian, không ban hành quyết định phân công hướng dẫn tập sự cho người tập sự.

Về xét đặc cách, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, về cơ bản, các trường hợp xét tuyển đặc cách đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên trước khi tuyển dụng, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc không gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế; số lượng, thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đúng quy định; không có đầy đủ tài liệu, nội dung phỏng vấn người xét tuyển; 2 trường hợp không có chứng chỉ tin học khi tuyển dụng…

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý, qua kiểm tra 987 hồ sơ, đa số thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, đến nay còn 8 trường hợp chưa được cử đi học. 10 trường hợp chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Bộ Y tế. Hiện 3 trường hợp đang đi học, 1 đã học xong đang chờ cấp bằng; 11 người thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và 2 người quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Đảng, từ năm 2016 trở về trước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với số lượng cấp phó, qua kiểm tra Bộ Nội vụ cho biết, hầu hết các phòng, khoa và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ Y tế có số lượng cấp phó từ 1 đến 2 người. Có 3 phòng của 2 đơn vị có số lượng cấp phó 3 người và nhiều đơn vị chưa có cấp phó. Đặc biệt, có 2 khoa, phòng của 2 đơn vị có 4 cấp phó/đơn vị vượt quá quy định của Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là trong tuyển dụng và bổ nhiệm; có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế này.

Hàng năm, Bộ Y tế cần rà soát, thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; Miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức để kịp thời phát hiện, khắc phục  những sơ hở thiếu sót. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, thẩm định của Vụ chuyên môn đối với công tác tuyển dụng viên chức.

Phương Anh