4 trường được thanh tra là THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường TH, THCS và THPT Sky-line.

Nhận học sinh không đúng

Theo kết luận thanh tra, các trường kể trên đã có những vi phạm trong công tác tuyển sinh. Có trường nhận học sinh không đúng quy định.

Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, kết luận thanh tra cho biết, hiệu trưởng nhà trường đã cho nhập học 2 trường hợp khi chưa có bản chính học bạ THCS. Việc làm này là chưa đúng quy định tại Quyết định số 614 năm 2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020.

Trường THPT Nguyễn Trãi vẫn còn 3 học sinh không rõ lý do không nộp hồ sơ nhập học.

Cũng theo đoàn thanh tra, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 theo quy định. Nhà trường đã thực hiện tốt mục tiêu không có học sinh bỏ học theo Chỉ thị 24/2009 của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. Tuy vậy, qua kiểm tra các loại hồ sơ, không thể hiện việc tổ chức kiểm tra các thông tin liên quan đến điểm xét tuyển của thí sinh như xếp loại học lực và hạnh kiểm các năm học THCS.

Còn tại Trường TH, THCS và THPT Sky-line, việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký là không đúng thẩm quyền quy định. Chưa hết, trong kế hoạch tuyển sinh của trường, có phương thức thi tuyển chưa được Sở GD&ĐT duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh.

Thông báo thu vượt học phí của học sinh cận nghèo

Thanh tra các khoản thu đầu năm học, Thanh tra Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng chỉ rõ, các trường còn có vi phạm.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành; công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm. Tuy nhiên, trên thông báo các khoản thu năm học 2019 - 2020, nhà trường chưa thông báo cụ thể đối tượng miễn, giảm, hồ sơ thực hiện miễn, giảm cho học sinh, cha mẹ học sinh. Trong tháng 9/2019, nhà trường chưa cập nhật thu - chi phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt để theo dõi.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, nhà trường đã công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm; thông báo các khoản thu đầu năm của nhà trường thể hiện tốt công tác giãn thu (học phí có thể nộp hàng tháng) nhằm giảm áp lực cho cha mẹ học sinh về các khoản thu đầu năm học. Tuy vậy, việc thông báo đối tượng miễn, giảm lại thiếu đối tượng hỗ trợ chi phí học tập, đối tượng thu hồi đất sản xuất dưới 50%.

Đáng nói, với đối tượng thuộc hộ cận nghèo, theo thông báo của nhà trường chỉ giảm 50% là không đúng chế độ miễn, giảm theo quy định tại Nghị quyết số 244/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND TP Đà Nẵng. Theo Nghị quyết 244, hộ cận nghèo được giảm 90% học phí.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng chưa thông báo các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập. Đối với đối tượng được giảm 50%, nhà trường thông báo thiếu đối tượng thu hồi đất sản xuất dưới 50%.

Với học sinh thuộc hộ cận nghèo, nhà trường cũng chỉ thông báo giảm 50% là không đúng chế độ miễn, giảm theo quy định tại Nghị quyết số 244.

Trường TH, THCS và THPT Sky-line tên gọi các khoản thu theo quy định trên bảng công khai các khoản thu của nhà trường chưa đúng quy định.

Kết luận thanh tra khẳng định, trách nhiệm để xảy ra các hạn chế trong công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 đã nêu trên thuộc về hiệu trưởng nhà trường…

TTH