Tuyển dụng viên chức chưa phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kiểm tra hồ sơ trình tự, thủ tục pháp lý 5 đợt tuyển dụng viên chức do Phòng Nội vụ quận cung cấp, đồng thời kiểm tra xác minh tại 5 đơn vị trực thuộc UBND quận là Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, Trường Mầm non Bạch Dương, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị, Thanh tra TP chỉ ra, một số đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm (ĐAVTVL) để xác định nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, nhưng còn thiếu sót, chưa thực hiện rà soát, điều chỉnh khi có số lượng người biến động hàng năm so với ĐAVTVL đã được phê duyệt; không xác định hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc; xác định hạng chức danh viên chức đối với đơn vị sự nghiệp đặc thù nhưng không có văn bản quy định của cấp thẩm quyền, là không đúng quy định.

Mặt khác, theo Kế hoạch số 1182/KH-UBND ngày 4/6/2018 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2018 -2019, được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-SNV ngày 14/6/2018: Xác định hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo nhu cầu tuyến dụng là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học hạng IV (theo quy định yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp trở lên), giáo viên THCS hạng III (theo quy định yêu cầu trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên).

Tuy nhiên, tại kế hoạch nêu trên lại yêu cầu trình độ chuyên môn là đại học trở lên là chưa phù hợp theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

Đồng thời, khi thực hiện kế hoạch tuyển dụng nêu trên, các đối tượng có trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với hạng chức danh viên chức giáo viên hạng III, hạng IV theo quy định, nhưng không được tham gia dự tuyển.

Mặt khác, trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục, xác định hạng chức danh giáo viên cần tuyển dụng là hạng III, IV, nhưng yêu cầu trình độ chuyên môn là đại học trở lên tương ứng hạng II, là chưa phù hợp theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển dụng là hạng II, hạng III, nhưng không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, là không đúng quy định.

Biệt phái viên chức không phù hợp với ĐAVTVL

Việc cử đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo quận tham gia ủy viên kiêm thư ký hội đồng thi tuyển, xét tuyển viên chức và việc cử một số công chức chưa giữ ngạch chuyên viên chính trở lên tham gia vào ban chấm thi đối với kỳ thi tuyển viên chức, ban kiểm tra sát hạch đối với kỳ xét tuyển viên chức, là không đúng quy định.

Ngoài ra, kiểm tra có 27/30 hồ sơ đăng ký dự tuyển, xét tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, giáo viên tiểu học hạng II và giáo viên trung học cơ sở hạng II, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng tương ứng là không đúng theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Việc ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thời gian dưới 12 tháng, ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mà chưa qua thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn, là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật Viên chức.

Về công tác tiếp nhận, phân công nhiệm vụ đối với viên chức sau khi tuyển dụng: Tại Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị, trong giai đoạn 2017-2018, đã tuyển dụng 22 viên chức theo ĐAVTVL được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi được tuyển dụng, có 9/22 viên chức (hơn 40% số viên chức được tuyển dụng) được biệt phái đến làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, là không phù hợp với ĐAVTVL của đơn vị theo quy định.

Việc UBND quận Ngũ Hành Sơn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với 83 trường hợp viên chức thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, là không đúng theo quy định.

Mặt khác, việc thực hiện biệt phái viên chức đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - viên chức công tác tại Trường THCS Phạm Hồng Thái, hết thời hạn biệt phái nhưng vẫn công tác tại Phòng Giáo dục - Đào tạo quận, là không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức kiểm điểm và chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức; chỉ đạo tổ chức rà soát và có biện pháp khắc phục, thực hiện đúng quy định đối vói công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trên địa bàn quận, giai đoạn 2017-2018; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý đối với kiến nghị của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức là giáo viên, bố trí công tác về các trường, đảm bảo thời gian, tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai theo quy định thời gian theo niên độ năm học.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức họp rút kinh nghiệm về thiếu sót trong công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại quận Ngũ Hành Sơn; chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND TP hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định về trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức giáo dục trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Bảo Anh