Thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, TP Long Xuyên; ông Nguyễn Văn Út Anh (cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có nhà xây trên đất của bà Nguyễn Thị Dung, diện tích 55,24m2 bị giải tỏa toàn bộ và các vật kiến trúc khác.

Ngày 19/10/2017, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc bồi thường và hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Út Anh với tổng số tiền là 125.467.810đ, gồm các khoản: Bồi thường chi phí về nhà và vật kiến trúc 110.717.810đ. (Trong đó: Nhà: 55,24m2 x 2.160.000đ/m2  x 90% = 107.386.560đ; các vật kiến trúc khác: 3.331.250đ). Bồi thường chi phí khác (cây trồng, di chuyển và thuê nhà) 14.750.000đ.

Hộ ông Nguyễn Văn Út Anh được mua 01 nền nhà theo chính sách tái định cư tại khu tái định cư dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, TP Long Xuyên.

Ngày 28/6/2018, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND bổ sung chi phí thuê nhà cho hộ ông Út Anh với số tiền là 19.200.000đ.

Ông Nguyễn Văn Út Anh khiếu nại, yêu cầu bán thêm cho ông 01 nền nhà tái định cư.

Biên bản đối thoại ngày 14/3/2019 của UBND TP Long Xuyên với ông Nguyễn Văn Út Anh, kết luận: Giao Thanh tra TP phối hợp UBND phường Mỹ Phước xác minh làm rõ thêm về nguồn gốc đất và nhân khẩu trong hộ gia đình ông Út Anh, báo cáo UBND TP. Nếu không đủ điều kiện thì bác yêu cầu khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út Anh.

Biên bản xác minh ngày 09/4/2019 của Thanh tra TP Long Xuyên, hộ ông Nguyễn Văn Út Anh có 07 nhân khẩu, theo sổ nhân khẩu thì tại thời điểm giải tỏa chỉ có 01 cặp vợ chồng.

Ngày 27/5/2019, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND: Giữ nguyên nội dung Quyết định số 1255 /QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Út Anh; bác yêu cầu khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út Anh.

Ông Nguyễn Văn Út Anh khiếu nại đến UBND tỉnh yêu cầu được mua thêm 01 nền nhà tái định cư.

Tại buổi đối thoại với ông Nguyễn Văn Út Anh ngày 02/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Giao Thanh tra tỉnh dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại trình UBND tỉnh theo hướng bác yêu cầu mua thêm 01 nền nhà tái định cư của ông Nguyễn Văn Út Anh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang kết luận: Việc ông Nguyễn Văn Út Anh yêu cầu bán thêm cho ông 01 nền nhà tái định cư, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 36 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh: “Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở mà không còn đất ở nào khác trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi”. Như vậy, trường hợp hộ của ông Nguyễn Văn Út Anh có nhà xây trên đất do người khác đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị giải tỏa hoàn toàn nên UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 giải quyết bán cho ông Út Anh 01 nền nhà tái định cư là đúng với quy định. Do đó, ông Nguyễn Văn Út Anh yêu cầu bán thêm cho ông 01 nền nhà tái định cư là không có cơ sở xem xét.

Đồng thời tại buổi đối thoại ngày 02/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Long Xuyên rà soát lại hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Út Anh. Nếu gia đình ông Nguyễn Văn Út Anh khó khăn thì UBND TP Long Xuyên xem xét hỗ trợ nhà đại đoàn kết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 82/TTr-TTT ngày 21/10/2019; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, tại Quyết định số 247 /QĐ-UBND, ngày 10/2/2020 đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu ông Nguyễn Văn Út Anh và UBND TP Long Xuyên thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 19/10/2017.