Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 7/9 của UBND tỉnh Lào Cai xử phạt hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng với tổng số tiền phạt 200 triệu đồng. Lý do Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản thực phẩm Hiếu Hưng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Đổ, thải chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định về bảo vệ môi trường với khối lượng từ 40m3 - 60m3. Vi phạm tại điểm k, khoản 4, Điều 20 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định về xử phạt hành chính đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 7/9 của UBND tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt là 260 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần DAP số 2 Vinachem. Công ty Cổ phần  DAP số 2 Vinachem đã có hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải ra môi trường có độ pH = 4,63 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép. Vi phạm tại điểm g, khoản 5, Điều 14 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 4, đến cận dưới của quy chuẩn cho phép (pH 5,5).  

Ngày 6/9/2016, ông Nguyễn Ngọc Khản, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã ký quyết định xử phạt hành chính bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh (Sa Pa) với tổng số tiền 60 triệu đồng. Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh có hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường do không đăng ký, báo cáo theo quy định với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại trong trường hợp chưa tìm được chủ vận chuyển, xử lý, tiêu hủy phù hợp. Vi phạm quy định tại điểm C, khoản 4, Điều 21 của Nghị định 179/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trần Quý