Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng lại ban hành kết luận sửa đổi, hủy bỏ một số nội dung tại Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND: Kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, xây dựng và kinh doanh đối với Công ty TNHH Tân Thanh 24h tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Theo đó, tại mục 1.1, Khoản 1, Phần II, Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND, có nêu: "Tuy nhiên, từ khi được UBND tỉnh cho thuê đất đến nay, công ty chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc công ty cho thuê các gian ki-ốt tính từ thời điểm Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2014) đến nay, là vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 24, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Sửa đổi thành: "Từ khi được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2875/QĐ-UB-KT ngày 31/12/2002 đến nay, công ty chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất, không đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 2875/QĐ-UB-KT ngày 31/12/2002. Việc công ty cho thuê các gian ki-ốt tính từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) đến nay, là không phù hợp với quy định tại Điều 175 Luật Đất đai năm 2013, không đảm bảo quy định tại Khoản 24, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ".

Tại mục 2.1, Khoản 2, Phần III, Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND, có nêu: "Công ty sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng để làm văn phòng giao dịch cửa hàng mua bán và giới thiệu sản phẩm theo quyết định của UBND tỉnh, mà cho các cá nhân người Trung Quốc thuê 7 gian phòng làm địa điểm kinh doanh. Hành vi trên phải bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số tiền thu được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ. Thời điểm vi phạm tính từ ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014) đến 24/5/2019 (thời điểm đoàn thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra đối với công ty), thời điểm tính tiền truy thu tính đến ngày 1/6/2019 với số tiền truy thu là 376,7 triệu đồng.

Sửa đổi thành: "Số tiền công ty thu được từ việc cho thuê 7 gian ki-ốt đã được hạch toán trên sổ sách kế toán, nộp thuế giá trị gia tăng và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; do đó không xử lý thu hồi, nhưng yêu cầu công ty nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và chấm dứt hành vi vi phạm".

Tại Khoản 1, Phần IV, Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND có nêu: “Nộp lại cho Nhà nước số tiền 376,7 triệu đồng có được do cho thuê tài sản trên đất trái pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ" .

Hủy bỏ nội dung: "Nộp lại cho Nhà nước số tiền 376,7 triệu đồng có được do cho thuê tài sản trên đất trái pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ".

Tại Khoản 8, Phần IV, Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND có nêu: "Tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm không đúng quy định, áp dụng quy định tại Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ và buộc công ty nộp lại số tiền 376,7 triệu đồng có được do cho thuê tài sản trên đất trái pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ .

Sửa đổi thành: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định".

Giữ nguyên các nội dung khác tại Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 29/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bảo Anh