Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 17/02/2012, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND.HC về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - tiểu dự án thành phố Cao Lãnh.

Ngày 16/9/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc thu hồi quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Tuyết Mai (ngụ số 699, đường Nguyễn Hữu Kiến, Tổ 22, ấp Hòa Long, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) diện tích 114,6m2 đất trồng cây lâu năm thuộc công trình đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ kênh Hòa Tây đến kênh Sáu Quốc).

Ngày 16/9/2016, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh.

Ngày 28/9/2016, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2267/QĐ-HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Tuyết Mai với tổng số tiền 198.136.967 đồng.

Bà Lê Thị Tuyết Mai đã nhận tiền bồi thường về đất, vật kiến trúc và hỗ trợ cây trồng. Tuy nhiên, bà Mai không đồng ý và có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường đất trồng cây lâu năm theo giá thị trường.

Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND, giải quyết: Không chấp thuận giải quyết nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm của bà Lê Thị Tuyết Mai.

Bà Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 04/9/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND.HC hủy Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh do giải quyết khiếu nại chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC, giải quyết: Không chấp thuận nâng giá bồi thường đất trồng cây lâu năm theo yêu cầu của bà Lê Thị Tuyết Mai. 

Bà Mai không thống nhất, tiếp tục khiếu nại.

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh đối thoại với ông Võ Văn Điệp (đại diện cho bà Lê Thị Tuyết Mai).

Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, khiếu nại của bà Lê Thị Tuyết Mai yêu cầu bồi thường đất trồng cây lâu năm theo giá thị trường là không có cơ sở xem xét giải quyết. Do UBND thành phố Cao Lãnh đã thực hiện áp giá bồi thường đất đúng theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Công văn số 352/UBND-KTN ngày 08/6/2016; Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019); Công văn số 352/UBND-KTN ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và những nhận định trên, ngày 12/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 20/QĐ-UBND.HC ngày 23/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

UBND thành phố Cao Lãnh được giao tổ chức thi hành, Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Lê Thị Tuyết Mai không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.