Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên giao 30 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải từ những năm sau tái lập tỉnh để làm công tác thanh tra là không đúng quy định. Thậm chí có đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc văn thư, đánh máy, thủ quỹ.

Năm 2015, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức để tuyển dụng 234 công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên. Nhìn chung, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định, nhưng UBND tỉnh phê duyệt yêu cầu tuyển dụng chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp đối với một số vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, yêu cầu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức loại hình đào tạo chính quy là không đúng quy định. Việc Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, trước khi tổ chức sát hạch, hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định về hình thức và nội dung sát hạch. Trong số những trường hợp được tiếp nhận, có 9 trường hợp đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng trong hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Kiểm tra việc xét tuyển viên chức tại 5 cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh cho thấy quá trình thực hiện, có cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại thời điểm tuyển dụng vượt số còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao; một số cơ quan quy định điều kiện thí sinh đăng ký dự tuyển loại hình đào tạo chính quy và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Hưng Yên là chưa phù hợp quy định...

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, tại thời điểm thanh tra vẫn còn 2 phòng chuyên môn của UBND cấp huyện có số lượng cấp phó mỗi phòng vượt 1 người. Qua kiểm tra 551 hồ sơ bổ nhiệm, trong đó 89 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 462 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính, có 2 công chức khi được bổ nhiệm lần đầu không đủ thời gian giữ chức vụ 5 năm; 27 công chức còn thiếu một hoặc một số điều kiện tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm.

Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ. Hồ sơ công chức của một số cơ quan, tổ chức hành chính còn lưu thiếu một trong các thành phần hồ sơ. Nhiều cơ quan, tổ chức hành chính chưa thực hiện việc đăng ký quản lý hồ sơ công chức, chưa mở sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức. Các cơ quan, tổ chức hành chính chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định. Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 28 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức, tuyển dụng công chức, viên chức... Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại nêu trên.

Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật. Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay. Đồng thời miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Sắp xếp kiện toàn số lượng cấp phó tại các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định.

Phương Anh