Dự toán kinh phí chênh lệch tăng 704,6 triệu đồng

Theo kết luận thanh tra, quy chế chi tiêu nội bộ có quy định một số khoản chi từ quỹ phúc lợi  không đúng nội dung, mục đích sử dụng quỹ phúc lợi theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2006/NĐ-CP, như: Chi hỗ trợ thêm phụ cấp ưu đãi ngành 20% cho bộ phận hành chính; chi hỗ trợ cho bác sỹ đứng tên giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện; chi hỗ trợ ưu đãi thu hút cho bác sỹ.

Thanh tra việc lập dự toán bổ sung khoản phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và phòng, chống dịch cho thấy, cuối năm 2014, Trung tâm lập dự toán phần chênh lệch tăng thêm dẫn đến kinh phí cấp thừa 704,6 triệu đồng là thực hiện chưa đúng công tác lập dự toán theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Về hoạt động liên kết, Trung tâm chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế; chưa thực hiện việc đánh giá để xác định lại giá trị tài sản đưa vào liên kết; chưa thực hiện hạch toán kế toán riêng và báo cáo kết quả hoạt động hàng năm đối với hoạt động liên kết; đề án liên kết được xây dựng nhưng không gửi Sở Y tế để theo dõi, kiểm tra và giám sát.

Chưa đưa vào chi phí của hoạt động liên kết khoản tiền lương, tiền công của đội ngũ y tá, kỹ thuật viên dẫn đến phân chia lợi nhuận cho Công ty TNHH Y tế Quốc tế không đúng với số tiền 109,5 triệu đồng. 

Chi sai quy định hàng tỷ đồng

Về hoạt động cho thuê mặt bằng, qua kiểm tra nhận thấy, Trung tâm sử dụng một phần diện tích đất và nhà căng tin của bệnh viện để cho thuê kinh doanh là vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008. Tổng thu cho thuê các mặt bằng từ năm 2014 - 2017 là gần 812 triệu đồng.

Kiểm tra việc quyết toán kinh phí, đodđàn thanh tra chỉ ra, Trung tâm đã chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hưởng cao hơn mức công việc đảm nhận theo quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP. Tổng số tiền chi cao hơn mức công việc thực hiện là 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, tập thể lãnh đạo Trung tâm được chi trả mức phụ cấp 60% (theo mức trực tiếp làm các công việc khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu). Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP thì các trường hợp này chỉ được hưởng mức phụ cấp 30% số tiền chi vượt hơn 392 triệu đồng.

Tương tự, các trường hợp ở Đội Y tế dự phòng không trực tiếp khám bệnh, điều trị bệnh nhưng được chi trả mức phụ cấp 60%. Thực tế chỉ được hưởng mức phụ cấp 40%. Số tiền đã chi vượt cho các cá nhân là 219,1 triệu đồng.

Các trường hợp là bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, được điều động về công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức hành chính, được chi trả mức phụ cấp 40%, chỉ được hưởng mức phụ cấp 20%. Số tiền đã chi vượt cho các cá nhân này 903,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã chi phụ cấp y tế thôn, bản vượt định mức theo quy định với số tiền chi sai là 61,2 triệu đồng. Chi cho các hoạt động y tế và phòng, chống dịch, Trung tâm đã chi vượt và không có chế độ theo quy định với số tiền 263,5 triệu đồng.

Đối với nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu Y tế (CTMT), đơn vị chi sai và không có chế độ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT với số tiền 53,3 triệu đồng. 

Cộng các khoản chi sai và không có chế độ từ nguồn kinh phí không khoán và kinh phí CTMT là 316,9 triệu đồng.

Ký hợp đồng ngoài biên chế khi chưa được sự đồng ý

Trung tâm ký hợp đồng ngoài biên chế với những y, bác sĩ để thực hiện công việc khám chữa bệnh thường xuyên mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định. Tổng số tiền đã thanh toán từ nguồn thu viện phí cho các lao động hợp đồng này là 8,6 tỷ đồng (chi lương gần 6,6 tỷ triệu; chi phụ cấp ưu đãi nghề hơn 2 tỷ đồng).

Việc quản lý cải cách tiền lương (CCTL), Trung tâm đã trích thiếu nguồn CCTL từ năm 2014 - 2017 đối với hoạt động thu viện phí và bảo hiểm y tế là 501,7 triệu đồng; đối với dịch vụ yêu cầu, liên doanh liên kết, vắc xin và dịch vụ khác là 572,8 triệu đồng. 

Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ về trích lập quỹ, đơn vị chưa hạch toán tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khoản trích khấu hao máy X-quang của hoạt động liên doanh liên kết giai đoạn 2014-2017 với số tiền 304,3 triệu đồng theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

Trung tâm đã chi từ quỹ phúc lợi một số khoản chi không đúng nội dung của quỹ theo quy định với số tiền 608,5 triệu đồng như: Chi thêm phụ cấp ưu đãi nghề 20% cho bộ phận hành chính là 216,1 triệu đồng; chi hỗ trợ cho bác sĩ đứng tên giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện thuộc Trung tâm 2 triệu đồng/tháng, số tiền 42 triệu đồng; chi hỗ trợ thu hút cho bác sỹ 3 triệu đồng/quý, số tiền 273,3 triệu đồng. 

Trung tâm cũng sử dụng quỹ phúc lợi để chi tiếp khách số tiền 63,4triệu 4 triệu đồng, chi thanh toán tiền nghỉ phép 13,6 triệu đồng. 

Công tác quản lý công nợ chưa được chặt chẽ, Trung tâm chỉ mới thực hiện đối chiếu công nợ 71/178 đơn vị với tổng số tiền 6,6 tỷ đồng, số còn lại hơn 1 tỷ đồng chưa thực hiện đối chiếu. 

Ngoài ra, đến cuối năm 2017, các khoản tạm ứng phải thu là 972,4 triệu đồng của 149 trường hợp, nhưng không thể hoàn ứng được do không có chứng từ; đến nay Trung tâm cũng chưa có biện pháp để thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài này. 

Kiến nghị xử lý về kinh tế trên 14,1 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị TTYT huyện Vạn Ninh chấn chỉnh các sai phạm được chỉ ra.

Đồng thời, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 14,1 tỷ đồng bao gồm: Kinh phí được cấp từ nguồn CCTL sử dụng không hết còn thừa 704,6 triệu đồng; gần 812 triệu đồng thu từ cho thuê bãi giữ xe, căng tin, quầy thuốc là sai quy định; chi phụ cấp ưu đãi nghề vượt mức theo quy định số tiền trên 1,5 tỷ đồng; chi sai phụ cấp y tế thôn, bản 61,2 triệu đồng; chi sai và chi không có chế độ số tiền 316,9 triệu đồng từ nguồn kinh phí không khoán và kinh phí CTMT; chi lương và phụ cấp ưu đãi nghề cho lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế với số tiền trên 8,6 tỷ đồng; trích tạo nguồn CCTL chưa đúng số tiền gần 1,1 tỷ đồng; 304,2 triệu đồng trích bổ sung đối vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khoản khấu hao máy X-quang trong hoạt động liên doanh liên kết; chi quỹ phúc lợi của đơn vị, có một số nội dung chi không đúng với nội dung của quỹ phúc lợi quy định như chi hỗ trợ, tiếp khách, nghỉ phép với số tiền 608,5 triệu đồng.

TTYT Vạn Ninh có trách nhiệm thu hồi từ Công ty TNHH Y tế Quốc tế số tiền gần 109,6 triệu đồng.

Bảo Anh