Nhiều lĩnh vực chi vượt dự toán được giao

Theo Thanh tra tỉnh, UBND huyện Phú Vang đã điều hành các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch; đơn vị đã thực hiện khá nghiêm túc trong thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý khá chặt chẽ các nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước (NSNN) và quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và điều hành các nhiệm vụ được giao, UBND huyện Phú Vang vẫn còn những bất cập, thiếu sót và vi phạm.

Theo kết luận, trong quá trình phân bổ dự toán chi NSNN, UBND huyện vẫn còn một số tồn tại, một số nhiệm vụ chi UBND huyện chưa giao ngay từ đầu năm cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC, số chưa giao tính đến ngày 30/6/2017 là 76,3 tỷ đồng; vẫn còn trường hợp bổ sung dự toán, nhưng UBND huyện hoàn thành phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị chậm trên 10 ngày là không đúng quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 50 Luật NSNN.

Bên cạnh đó, UBND huyện phân bổ dự toán chi hỗ trợ sự nghiệp kiến thiết thị chính và sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản năm 2017 cho các công trình đường giao thông Mai Bá Trai nối dài, thị trấn Phú Đa là 1,2 tỷ đồng, đường quy hoạch Vinh Thanh - Tuyến số 5 là 2,9 tỷ đồng, công trình nhà 2 tầng 6 phòng học là 850 triệu đồng, là không đúng với Quyết định số 3500/QĐ-STC ngày 12/12/2016 của Sở Tài chính về giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân sách huyện năm 2017.

Mặt khác, một số lĩnh vực chi vượt so với dự toán huyện giao như: Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể tăng 23,4%; chi an ninh quốc phòng tăng 134,8%; chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình tăng 47,8%; chi phát thanh, truyền hình, thông tấn tăng 89,2%; chi thể dục thể thao tăng 144,5%; chi bảo vệ môi trường tăng 6,1%; chi bảo đảm xã hội tăng 26,7%; chi khác ngân sách tăng 92,1%.

Kết luận cũng chỉ ra, quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị chưa quy định cụ thể nội dung và định mức chi; thu, chi, hạch toán thu phí vệ sinh môi trường chưa đúng; thực hiện quy trình mua sắm chưa đúng quy định; chưa đôn đốc các đơn vị trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của xã, phường...

65/65 công trình phê duyệt quyết toán chậm

Năm 2017, UBND huyện Phú Vang phê duyệt quyết toán 65 công trình, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt là 94.236,1 tỷ đồng, giảm 40,9 tỷ đồng so với tổng giá trị đề nghị quyết toán. Đoàn Thanh tra chỉ ra, 65/65 công trình đều được thẩm tra phê duyệt quyết toán chậm so với thời gian quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Ngoài ra, thanh tra tại 12 đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách thuộc UBND huyện Phú Vang, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Xuân, Phú An và Phú Hải, cho thấy:

7/12 đơn vị còn thiếu căn cứ hoặc một số nội dung chi chưa được quy định cụ thể tại Quy chế chi tiêu nội bộ;  6/12 đơn vị phê duyệt chỉ định thầu đơn vị vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2017 với giá trị trên 100 triệu đồng là không đúng thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và không đúng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định; 7/12 đơn vị chi trả tiền thuê nhân công bên ngoài để thực hiện một số công việc nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế  thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định; Phòng Giáo dục và Đào tạo kê khai không đủ các khoản thu nhập chịu thuế như: Hỗ trợ các ngày lễ, tết; bồi dưỡng ban tổ chức, ban giám khảo, ban nội dung các hội thi, tiền làm thêm ngoài giờ,... là không đúng quy định Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

6/12 đơn vị không mở sổ theo dõi công cụ, dụng cụ; 3/12 đơn vị không mở sổ theo dõi tài sản cố định và hạch toán tài sản trên bảng cân đối kế toán; 6/12 đơn vị thanh toán chi phí tiếp khách không ghi rõ đối tượng tiếp khách hoặc số lượng khách tiếp theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kiến nghị thu nộp 623,8 triệu đồng

Việc đầu tư và xây dựng công trình còn một số thiếu sót, vi phạm như: 3/4 công trình có bản vẽ hoàn công chưa điền đầy đủ các thông tin như: Không ghi ngày, tháng, năm; không ghi rõ họ tên của người lập, theo quy định; 2/4 công trình có hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công đóng dấu thẩm tra trong hồ sơ nhưng không ghi ngày, tháng, năm, hầu hết các trang đều có chữ ký nhưng không ghi rõ họ tên của người ký xác nhận là không đúng theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

Công tác thi công, nghiệm thu và quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định, tuy nhiên qua thanh tra đã phát hiện và điều chỉnh giảm số quyết toán tổng giá trị xây lắp trước thuế của công trình nhà văn hóa xã Phú Mỹ do nghiệm thu vượt so với thực tế thi công giá trị 23 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Vang tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những thiếu sót, vi phạm; Yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải mở sổ theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ đầy đủ, thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm và tính hao mòn tài sản theo quy định. Tránh tình trạng buông lỏng công tác quản lý tài sản, dẫn đến không theo dõi được tài sản của đơn vị như trong thời gian qua.

Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu, kinh phí hoạt động tài chính khác như: Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, quỹ an ninh quốc phòng, kinh phí bảo trì đường bộ,... đã hết nhiệm vụ chi hoặc đã được Nhà nước xóa bỏ không còn thu nữa nhưng còn tồn đọng tại các đơn vị để nộp vào NSNN.

Chỉ đạo UBND các xã Phú Xuân, Vinh Thanh tiếp tục thu hồi số tiền 230,2 triệu đồng đã chi trả bồi thường sự cố môi trường biển không đúng đối tượng quy định và  nộp trả NSNN tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh quyết định xử lý thu hồi nộp NSNN số tiền 623,8 triệu đồng.

Bảo Anh