Kết luận thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất đai, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang của Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của UBND huyện này. 

Đáng chú ý, ông Vũ Quang Đáng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang là người đã kí quyết định cho 10 hộ dân tại xã Thái Học chuyển đối mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Theo kết luận, 10 hộ dân ở xã Thái Học có đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang chăn nuôi và nuôi thủy sản nhưng không ghi ngày tháng, chỉ ghi năm 2017 gửi UBND xã Thái Học. Đây là diện tích đất công ích do UBND xã quản lý nhưng Chủ tịch UBND xã Thái Học vẫn xác nhận vào đơn của 10 hộ dân là không đúng.

Sau đó, UBND xã Thái Học có tờ trình gửi UBND huyện Bình Giang về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất công xin được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang chăn nuôi và nuôi thủy sản. Tờ trình này không đề nghị cho 10 hộ gia đình được chuyển đổi.

Ngày 7/8/2017, ông Trần Văn Chuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ tịch Hội đồng Thẩm định việc chuyển đổi đất trên) đã có tờ trình gửi UBND huyện về việc chuyển đổi mục đích đất lúa sang đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Ngày 6/10/2017, ông Vũ Quang Đáng (khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện) đã kí quyết định trái phép cho 10 hộ dân xã Thái Học chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản. 

“Việc Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình xã Thái Học không thông qua tập thể UBND huyện, diện tích chuyển đổi là diện tích đất công ích do UBND xã quản lý, không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất công ích (đất lúa) do UBND xã quản lý thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 59 Luật Đất đai”, kết luận của Thanh tra tỉnh nêu rõ.

Ngày 31/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định do ông Vũ Quang Đáng kí cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng các diện tích đất trên.

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỉ luật phù hợp theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý trách nhiệm của các cán bộ để xảy ra các sai phạm nêu trên…

Minh Anh