Kết luận thanh tra của Bộ Y tế cho thấy, thời gian qua, bên cạnh những mặt đã đạt được, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân. Sở Y tế Hưng Yên ban hành nội quy, Quy chế tiếp công dân căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực (nội quy, quy chế ban hành năm 2010, Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ 1/7/2014). Cán bộ tiếp công dân chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, lịch tiếp công dân của Sở Y tế, chưa ghi cụ thể họ và tên lãnh đạo Sở Y tế và họ tên công chức tiếp công dân.

Kết quả thanh tra tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế cũng cho thấy, các đơn vị được thanh tra chưa có địa điểm tiếp công dân riêng, bố trí chung với các phòng chức năng, chưa có nội quy, Quy chế tiếp công dân, cụ thể: Lịch tiếp công dân ghi chung chung, không có họ và tên của lãnh đạo và viên chức, công chức tiếp công dân ghi trong lịch; 2/4 đơn vị bố trí điểm tiếp công dân chưa phù hợp, không thuận tiện cho công dân, địa điểm tiếp công dân được bố trí trên tầng 2 (Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu), hoặc tầng 3 như Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, hoặc địa điểm tiếp công dân được bố trí chung với phòng làm việc của Phó Giám đốc bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; chung với phòng Hành chính tổng hợp (Trung tâm Y tế huyện Ân Thi).

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra,  Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, Trung tâm Y tế huyện  Ân Thi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 25/6/2014 của Bộ Chính trị.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hưng Yên triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, sửa đổi nội quy tiếp công dân cho phù hợp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 25/6/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phương Anh