Kết luận thanh tra nêu rõ, Cty chưa thực hiện thông báo tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chưa đúng quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

Nội dung hợp đồng lao động chưa ghi cụ thể tỷ lệ tham gia BHXH, định số theo quy định tại điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Đặc biệt, công ty chỉ mới tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho 37 người lao động thiếu thời gian theo quy định tại khoản 1, Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012; Khoản 1, Điều 99 Luật BHXH năm 2014.

Bên cạnh đó, mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 1 người lao động có chức danh nghề đòi hỏi đã qua đào tạo chưa cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng với số tiền phải truy đóng tạm tính trong 6 tháng (từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018) là 15,8 triệu đồng, chưa bao gồm lãi chậm nộp là chưa đúng quy định tại khoản 3, Điều 122 Luật BHXH năm 2014; Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và hướng dẫn tại khoản 1, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH và BHTN bắt buộc.

Thanh tra Bộ đề nghị cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng doanh nghiệp rà soát và truy thu số tiền đóng BHXH, BHTN, BHYT thiếu so với quy định.

Nguyễn Điểm